Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 32

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

- Antoniówka numerem 49 o powierzchni 0,25 ha;

- Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha;

- Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha;

- Śniatycze numerem 1015 o powierzchni 0,20 ha;

- Komarów Wieś 121/8 o powierzchni 0,33 ha;

- Komarów Wieś 104/4 o powierzchni 0,84 ha.

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044337/3 (działka numer 49), księgi wieczystej ZA1T/00078945/5 (działka numer 232), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 02.02.2017 r. znak GN-Z.7532.1.2.2017.PC (działka numer 124), księgi wieczystej ZA1T/00044335/9 (działka numer 1015), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24.08.2007 r. znak GN/Z/II.7723-2/42/07 (działki numer 121/8 i 104/4).

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działki przeznaczone są: działki numer 49 i 1015 w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych, działki numer 232, 121/8, 104/4 pod tereny upraw rolnych, natomiast działka numer 124 pod tereny baz i składów.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017, o godzinie 9 00  na dzierżawę działki numer 49, o 9 30 na dzierżawę działki numer 232, o godzinie 10 00 na dzierżawę działki numer 124, o godzinie 10 30 na dzierżawę działki numer 1015, o godzinie 11 00 na dzierżawę działki numer 121/8, o godzinie 11 30 na dzierżawę działki numer 104/4, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Cena wywoławcza – wysokość czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 10,70 q pszenicy rocznie za każdy hektar dzierżawionej działki. Cena q pszenicy ustalona jest co roku na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy - 63,68 zł. (cena ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r. M.P. z 2016 r., poz. 692) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 11 kwietnia 2017 roku, najpóźniej do godziny 1445, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 z późn. zm.).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia (na dzierżawę działek numer 49, 1015, 121/8, 104/4) oraz na 1 rok (na dzierżawę działek numer 232, 124).

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działce przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Treść ogłoszenia dostępna również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1153394

Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 14

Na prośbę firmy Edotur Sp. zo.o. informujemy o możlwosci uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!

Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”.

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy.

W ramach projektu gwarantujemy:

- szkolenie ABC przedsiębiorczości,

- doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo indywidualne,

- bezzwrotną dotację inwestycyjną do 24000 zł,

- roczne wsparcie finansowe do 1000 zł miesięcznie – łącznie do 12000 zł

- doradztwo księgowo-prawne w trakcie pierwszych 12 m-cy prowadzenia firmy

Dodatkowe punkty premiujące dla kobiet: chcących odejść z rolnictwa i zarejestrowanych w PUP/MUP lub chcących założyć działalność w białej i/lub zielonej gospodarce lub chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. 

Szczegóły na:
www.edotur.pl

BIURO PROJEKTU:
Edotur Sp. z o.o.

 1. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin
  tel. (+48) 533 345 416
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 12

Na prośbą Wielkopolskiej Grupy Prawniczej udostępniamy ofertę dla osób fizycznych rozważających założenie działalności przy wsparciu dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Marzysz o własnej firmie?

Zacznij już dziś z WGPR !

 Zapraszamy do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+”
Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwoli Ci na:

-niezależność finansową,

-lepsze zarobi,

-elastyczne godziny pracy,

-rozwój osobisty,

-godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym,

-satysfakcje z tworzenia nowych rzeczy i realizowania wytyczonych celów,

-satysfakcje z pracy dla siebie,

-niezależność od stereotypowego postrzegania przez pracodawców.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, które ukończyły 50 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 52 osoby w tym:

 • 28 kobiet
 • 24 mężczyzn
 • 3 osoby odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowane jako osoby bezrobotne, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Premiowane będą formularze, które składane są przez:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskim kwalifikacjami (poniżej wykształcenia policealnego),
 • zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne,
 • zamierzające założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracownika w sektorach białej lub zielonej gospodarki,
 • zamierzające utworzyć dodatkowe miejsce pracy przynajmniej 1 pracownika w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania dotacji.

W ramach projektu zostały założone następujące formy wsparcia:

 • Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - na etapie rekrutacji na podstawie indywidualnej rozmowy kandydata z Doradcą Zawodowym, zostaną ocenione jego predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalone formy wsparcia szkoleniowo- doradczego adekwatne do indywidualnych potrzeb kandydata.
 • Wsparcie doradczo – szkoleniowe – po zakończeniu rekrutacji każdy z 52 Uczestników Projektu przejdzie ścieżkę wsparcia, która przygotuje uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidziane wsparcie obejmuje:
  • Od 6-8 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (w zależności od potrzeb).
 • Wsparcie szkoleniowe oraz doradcze ( ilość godzin uzależniona od grupy zaawansowania) w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone w grupach (4 grupy po 13 osób). Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem / osobą zależną, wyżywienie podczas zajęć powyżej 6 godzin.

 

 • Przyznanie środków finansowych dla 44 uczestników zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – po złożeniu przez Uczestników Projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego. Wsparcie wypłacane będzie w jednej transzy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 22 000,00 zł. Każdy Uczestnik Projektu zapewnia środki własne na założenie działalności w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

 

 • Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego i doradczego 44 uczestnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.  Wsparcie finansowe przyznane będzie na 8 miesięcy w wysokości 1300,00 zł i wypłacane w miesięcznych ratach z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania  Uczestnicy Projektu będą mogli starać się o przyznanie wsparcia w formie usług doradczo – szkoleniowych  o charakterze specjalistycznym związanym z rodzajem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Celem wsparcia będzie poprawienie ich rentowności, zapewnienie trwałości i rozwiązanie konkretnych problemów młodych stażem przedsiębiorców w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin/Uczestnika Projektu - indywidualne oraz 18h /Uczestnika Projektu- grupowe). Wsparcie udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.

W sumie możesz otrzymać aż 32 400 zł.

 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.

(+48 786 236 411,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Komunikat

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 491

Informujemy mieszkańców gminy Komarów-Osada o próbach wyłudzania pieniędzy przez osoby podszywające się pod pracowników weterynarii kontrujących przestrzeganie zakazu przetrzymywania drobiu w zamknięciu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1).

Kontrolę w powyższym zakresie  mogą prowadzić pracownicy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu posiadający odznakę, legitymację lub stosowne dokumenty uprawniające do kontroli, ewentualnie pod asystą policji z kontrolowanego terenu.

Ponadto informujemy, że kary za naruszanie zarządzonych środków bezpieczeństwa nakładane są w drodze decyzji administracyjnej i nie są pobierane w gotówce przez kontrolujących.

                                                             Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                             (-) Wiesława Sieńkowska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 • Informatyk
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 133

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 

 1. - Dub numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha, cena wywoławcza 29 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

- Dub numerem 203/4 o powierzchni 0,2661 ha, cena wywoławcza 11.540,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

 1. Przedmiotowa nieruchomość stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z.7510.1.89.2013.MG..
 2. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami, działka numer 203/3 pod tereny upraw rolnych, działka numer 203/4 pod tereny budownictwa zagrodowego i tereny upraw rolnych.
 4. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
 5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.)
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 203/3, o 930 na działkę numer 203/4.
 7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 25 kwietnia 2017 roku, najpóźniej do godziny 1415, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
 8. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 9. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Dub, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie komarow.pl.
 10. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 187

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 15 marca 2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

- Wolica Śniatycka numerem 393/1 o powierzchni 0,21 ha na kwotę 9.200,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 15.03.2017 r. do dnia 05.04.2017 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póz. zm.) upływa z dniem  4 maja 2017 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

                                              (-) Wiesława Sieńkowska

                                              Wójt Gminy Komarów-Osada

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 148

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 

 1. - Zubowice numerem 352/3 o powierzchni 0,0896 ha, cena wywoławcza 79.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00047075/9.
 3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami, działka numer 352/3 przeznaczona jest pod tereny usług handlu i tereny usług innych.
 5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.)
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 .
 8. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 18 kwietnia 2017 roku, najpóźniej do godziny 1415, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
 9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 10. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Zubowice, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 11. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.
 12. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej działki został przeprowadzony w dniu 3 marca 2017 roku.
 13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

                                       (-) Wiesława Sieńkowska

                                        Wójt Gminy

Ogłoszenie o przetargu dostępne również pod adres: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1149833

Szkolenie dla rolników!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 170

Biuro Powiatowe ARiMR w Zamościu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie zapraszają na szkolenia rolników.

Szczegółowe informacje na dołączonym plakacie.

Więcej artykułów…

 1. Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „spoKREWnieni służbą”
 2. 8 Marca Międzynarodowy Dzień Kobiet = Równouprawnienie
 3. Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP
 4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 5. Będą wydawane paczki żywnościowe
 6. AZBEST 2017
 7. Pomysł + dotacja - sukces na rynku pracy!
 8. Otwarto Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilitacją w Komarowie-Osadzie
 9. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 10. Zapraszamy do współtworzenia projektu "Moje dziedzictwo"
 11. Bartek Zarębski - poszukujący fotograf
 12. Odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 13. Dawcy Krwi - Dawcami Życia
 14. Preferencyjna pożyczka na instalację odnawialnych źródeł energii
 15. Memoriał Mariana Cecha
 16. Zebrania strażackie – zakończono
 17. Bezpłatne porady prawne
 18. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 19. Memoriał Mariana Cecha Narciarski Piknik Rekreacyjny Komarów-Osada 29 stycznia 2017
 20. Chrońmy się przed zatruciem czadem
 21. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 22. Będą prowadzone statystyczne badania rolnicze
 23. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 24. Strzelcy manewrują...
 25. Druhowie strażacy uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-opłatkowym
 26. Program na Ferie Zimowe z Domem Kultury w Komarowie-Osadzie
 27. Wywiad z Wójtem Gminy Komarów-Osada Wiesławą Sieńkowską
 28. Z kolędą w Śniatyczach
 29. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 30. Zmiana zasad wycinki drzew
 31. Razem po dotacje
 32. Na terenie gminy Komarów-Osada odbędzie się trening praktyczny organizacji proobronnych
 33. Warsztaty plastyczne i konkurs bożonarodzeniowy
 34. Zasłużeni dla Gminy Komarów-Osada
 35. Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania
 36. Uroki zimy w gminie
 37. 100 lat Pani Jadwigi Leszczyńskiej
 38. Radosne spotkanie ze świętym Mikołajem
 39. XIV Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2016
 40. Wymiary Kultury
 41. Wspólne starania samorządów o środki unijne
 42. XIV Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych-Komarów 2016
 43. Dzień Pracownika Socjalnego
 44. Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia ul. Rynek 12 w Komarowie-Osadzie
 45. Gmina otrzymała środki na usuwanie skutków klęsk na drogach gminnych
 46. Trwa nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 47. Dzień radości z Odzyskania Niepodległości
 48. Zapraszamy do udziału w „Marszu Niepodległości ku zdrowiu i radości”.
 49. Zaproszenie na uroczystości związane z obchodami 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 50. Piękna inicjatywa Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej w Śniatyczach
 51. Pani Lucyna Baryła dołączyła do grona „Ludzi z Pasją”
 52. Podziękowania dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty
 53. Odbyła się konferencja „Lubelszczyzna i Komarów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku"
 54. Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej
 55. Festiwal Gier Dawnych
 56. Pożyczka dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
 57. Zaproszenie do udziału w Konferencji historycznej "Lubelszczyzna i Komarów w Wojnie Polsko-Bolszewickiej 1920 roku"
 58. Dni Dobrosąsiedztwa na Ukrainie
 59. 77 Rocznica wybuchu II wojny światowej
 60. Odbyła się gra trenowa „Azymut na historię”
 61. Święto Plonów 2016
 62. Odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 63. Poznaj historię, która zmieniła losy ludzkości. Obudź w sobie dumę do Polskości!
 64. Folder informacyjny dotyczący Bitwy pod Komarowem 1920
 65. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 66. APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
 67. WYDARZENIE PATRIOTYCZNO-EDUKACYJNE „ECHA PRZESZŁOŚCI” - 96 ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM zwycięska Bitwa Kawalerii Polskiej w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku
 68. Pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak.GIWz.403-142/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uboju świń na użytek własny
 69. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
 70. Szukamy chętnych do wcielenia się w postacie na szlaku gry terenowej
 71. Festiwal Gier Dawnych
 72. Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Zamojska"
 73. Zapraszamy na Piknik Integracyjny
 74. Piknik rekreacyjny podsumowujący projekt "Po drogach i bezdrożach"
 75. Dni Komarowa – Komarowski Uśmiech Lata
 76. Pani Lucyna Majcher - kobieta z pasją
 77. Nasze sukcesy
 78. FESTIWAL PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ I UŁAŃSKIEJ
 79. Seniorzy na sportowo
 80. Olimpiada Seniorów
 81. Zapraszamy do udziału w grze terenowej "Azymut na historię"
 82. Odbyła się Gra terenowa "Poznane na nowo"
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 6 lipca 2016 roku o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2016-2020”
 84. XVII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego
 85. Noc Świętojańska z "Legendą"
 86. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 87. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 88. Ankietowe Badania Rolne
 89. Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
 90. W gminie Komarów-Osada trwają zajęcia
 91. Zawody sportowo-pożarnicze MDP dziewcząt i chłopców
 92. 16 maja 2016 roku jednostka OSP w Janówce świętowała jubileusz 90-lecia powstania swojej jednostki.
 93. Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze rozpoczęło realizację projektu „Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 94. 28 maja 2016 roku odbył się jubileusz 5-lecia powstania Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic
 95. Akcja "Polska Biega" w Gminie Komarów-Osada
 96. Zaproszenie do udziału w akcji Polska Biega
 97. 225 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 98. Informacja
 99. Kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z Pasją „
 100. Informacja Agencji Rynku Rolnego
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30