Koła Gospodyń Wiejskich

KGW Śniatycze

Koło Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach swoją działalność dba o rozwój kultury regionalnej i odgrywa ważną rolę w jej pielęgnowaniu. W Kole zrzeszeni są również twórcy ludowi: autorzy piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W 1976 roku przy KGW został założony przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej i dyrektora i nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej – zespół śpiewaczy „Śniatyczanki”. Dzięki pasji, ofiarności i poświęceniu animatorów życia kulturalnego w Śniatyczach zarówno Koło jak i zespół funkcjonują do dzisiaj.

W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, za program ukazujący tradycje i współczesność naszego środowiska, zostali uhonorowani dyplomem i nagrodą pieniężną. W repertuarze śpiewaczym znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem rodzinnej miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie z porą roku i kalendarzem liturgicznym. Uczestniczą w pracach związanych z przygotowaniem uroczystości odpustowych, Bożego Ciała i innych oraz uświetniają je swoim śpiewem.

Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia „Śniatyczanek”. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. Koło współpracuje z jednostką OSP i szkołą ze Śniatycz oraz innymi instytucjami z terenu gminy.

KGW jest prężnym ogniwem w kultywowaniu tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych, które wplecione w teraźniejszość oraz pejzaż kulturowy miejscowości przypominają nam o sobie. Dzięki pracy, pasji i działalności członków zespołu tradycje regionalne są zawsze żywe i zachowane od zapomnienia.

KGW w Janówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Janówce zostało założone w roku 1964. Funkcję Przewodniczącej KGW latach 1963-1983 pełniła Czesława Mulawa. W tym czasie było to koło dobrze działające, prowadziło szereg kursów dla kobiet. Pieniądze na kursy pozyskiwano z zabaw wiejskich jak również od Gminnej Spółdzielni Mleczarskiej i Banku Spółdzielczego. W roku 1965 prowadzony był kurs racjonalnego żywienia, w 1967 kurs cukierniczy, w roku 1972 kurs masarski, a potem jeszcze kurs kroju i szycia.

Z funduszy z zabaw i balów karnawałowych zakupiono sprzęt do wypożyczalni naczyń na 100 osób, która służyła mieszkańcom Janówki. Wypożyczalnię prowadziła Helena Czuwara. W latach 1983-1988 funkcję Przewodniczącej pełniła Janina Wszoła. W tych latach Koło zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt dla gospodyń. Były też organizowane zabawy, a uzyskany dochód przeznaczono na uzupełnienie naczyń. W latach 1988-1990 funkcję Przewodniczącej pełniła Maria Kowalska. W kole prowadzono rozprowadzanie kurcząt, wypożyczalnie naczyń oraz kurs ,,Organizacje przyjęć okolicznościowych”. Od roku 1990 funkcję Przewodniczącej pełni Irena Gałan. W tym czasie zostały zorganizowane 7 zabaw, z których dochód przeznaczony został na zakup: szafek do remizy, kuchenki gazowej, patelni elektrycznej, zakupiono nowy sprzęt do wypożyczalni naczyń na 150 osób. Prowadzony był konkurs „Estetyczna zagroda wiejska”, pokazy: organizacja przyjęcia komunijnego, warzywa mało znane w naszym jadłospisie, potrawy ekonomiczne i zdrowe. Trzy razy Koło zrobiło wieniec dożynkowy, który w roku 1998 zajął II miejsce w gminie i brał udział w Dożynkach Powiatowych w Krasnobrodzie.

KGW w Wolicy Śniatyckiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej powstało w 1967 roku z inicjatywy Pani Teresy Kupiec – nauczycielki i wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce. Pani Kupiec została także pierwszą przewodniczącą.

W pierwszych latach swojej działalności Koło zajmowało się zaopatrywaniem gospodarstw w pisklęta. Organizowano kursy szycia, gotowania oraz pieczenia połączonego z degustacją. Kobiety wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowało polską tradycję i kulturę wywierając jednocześnie silny wpływ na rozwój swojej miejscowości.

Panie aktywnie uczestniczyły w imprezach i konkursach organizowanych na terenie wsi, np. konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. W swojej działalności Panie pamiętały także i o najmłodszych mieszkańcach wsi. Dla nich w 1973 roku został utworzony dzieciniec, który prowadziła Pani Urszula Petryk. Dzieciniec działał w czasie żniw, zapewniając opiekę i bezpieczeństwo najmłodszym. Koło wspólnie z jednostką OSP organizowało zabawy. Z uzyskanego dochodu zakupiono naczynia i utworzono wypożyczalnię naczyń.

W 1980 roku przy Kole powstaje zespół śpiewaczy zasilany trzema głosami męskimi. W repertuarze znalazły się pieśni ludowe i kościelne. Wiele tekstów śpiewanych przez zespół Panie napisały same. Autorką większości jest Pani Maria Szewczuk.

KGW bierze udział w wielu konkursach i przeglądach na terenie gminy, powiatu i województwa otrzymując liczne wyróżnienia i nagrody. W 2010 roku za swoją działalność otrzymały tytuł i nagrodę „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”.

Najważniejszą imprezą, organizowaną przez Koło w czasie karnawału, jest skupiający cały ruch artystyczny i kulturalny gminy oraz mieszkańców Wolicy Śniatyckiej „Opłatek Amatorskiego Ruchu Artystycznego”. Czas spędzany jest przy tradycyjnych polskich potrawach, śpiewaniu kolęd oraz na zabawie do rana. Organizowane spotkanie przyczynia się do integracji wszystkich pokoleń mieszańców oraz sprzyja wspomnieniom i kultywowaniu pięknych polskich tradycji Bożego Narodzenia i Karnawału.

Przewodniczące:

Teresa Kupiec, Maria Albingier, Teresa Kułaj, Maria Albingier, Elżbieta Dworzycka (rok 1983), Teresa Góra (od roku 1984)

KGW w Ruszczyźnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszczyźnie powstało w 1961 roku. Od początku swojej działalności Koło organizowało kursy doskonalące dla mieszkańców swojej miejscowości, m.in. kursy pieczenia, gotowania, racjonalnego żywienia, higieny osobistej, pielęgnują do dziś stare polskie tradycje. Panie wspólnie z jednostką OSP organizowały zabawy, z których dochód przeznaczany był na wyposażenie świetlicy.

W 1988 roku z pań-członkiń, KGW powstał zespół śpiewaczy „Ruszczyźnianki”. Od tej pory losy KGW to losy zespołu śpiewaczego. Swoją przygodę z piosenką rozpoczynały same. Nie było nikogo, kto by doradził, podpowiedział jak śpiewać. Śpiewały głównie piosenki ludowe oraz własne układane przez siebie do znanych melodii ludowych. Podstawową formą ich działalności jest animowanie i organizowanie życia kulturalnego na wsi poprzez organizowanie wspólnych spotkań np. z okazji Dnia Matki. „Ruszczyźnianki” biorą także czynny udział w życiu kulturalnym gminy (dożynki, kiermasz ludowy, Dni Komarowa i inne) jak i powiatu (Zamojskie Dni Folkloru, dożynki). Zarówno Zespół jak i Koło w 2005 roku za wkład wnoszony w rozwój kultury i integrację mieszkańców swojej miejscowości otrzymało nagrodę i tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów”. Ponadto za swoją działalność otrzymywały Panie liczne dyplomy i wyróżnienia m. in. II miejsce w kategorii wieniec tradycyjny w konkursie wieńców dożynkowych w 2006 roku, w Regionalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Suścu, w Zamojskich Dniach Folkloru. Praca w KGW jak i zespole jest dobrowolna, społeczna. Wykonują ją gospodynie, które pragną dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz wsi. Dokładają wielu starań w rozwijanie jak i kultywowania dziedzictwa kulturowego Zamojszczyzny.
W 2008 roku Zespół Śpiewaczy „Ruszczyźnianki” obchodził 20-lecie swojej działalności. W roku 2011 na jubileusz 50 lecia Koła został wydany (przez Samorządowy Ośrodek Kultury) tomik wierszy autorstwa Pani Henryki Syty, Pani Janiny Niemczuk i Pani Małgorzaty Wołek. Podczas eliminacji, które odbyły się w Suścu, do Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych 2011 w Kazimierzu do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Pani Henryka Syty. Przewodniczące KGW Ruszczyzna:

Rok 1978 – Pani Henryka Syty

Rok 1985 – Pani Maria Bełz

Rok 1997 – Pani Grażyna Stec

Rok 1999 – Pani Elżbieta Najda

Rok 2004 –Pani Henryka Syty

Rok 2007 – Pani Janina Niemczuk

Rok 2011 – Pani Małgorzata Wołek

Rok 2012 – Pani Janina Niemczuk

KGW w Antoniówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce powstało na początku lat 60 ubiegłego wieku. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Teresa Kupiec nauczycielka i wieloletnia dyrektorka miejscowej szkoły podstawowej. Z jej inicjatywy przy Kole w 1982 roku powstał zespół śpiewaczy „Borowianki”. Obecnie zespołem kieruje Pani Irena Grosman, która przejęła funkcję po Pani Lucynie Majcher.

Dzięki pasji i zaangażowaniu członkiń KGW prowadzi swą działalność do dzisiaj. Zespół zaistniał na scenach wielu przeglądów i konkursów o zasięgu powiatowym czy regionalnym np. Zamojskie Dni Folkloru czy Konkurs Śpiewaków Ludowych. Zespół jest inicjatorem życia kulturalnego w swojej miejscowości. W czasie wieloletniej działalności Panie przygotowywały m. in. ostatki, Dzień Kobiet, Dni Antoniówki czy dożynki – organizowano wówczas wystawę płodów rolnych, sprzętu rolniczego wykorzystywanego w pracy na roli dawniej i dziś. Przez całą wieś przechodził wówczas korowód, który przedstawiał prace rolnika: siew zboża z płachty, żęcie zboża sierpem i kosą, młocka, mielenie zboża na żarnach i inne. Zespół śpiewaczy „Borowianki” odgrywa ważną rolę w pielęgnowaniu kultury, zwłaszcza kultury ludowej. Poprzez swoją działalność kultywuje tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe, które ubogacają nasze życie i sprawiają, że „życie warte jest życia”. Borowianki są organizatorkami także imprez integrujących środowisko kulturotwórcze gminy. Co roku organizują Święto Pieczonego Ziemniaka, oczywiście z ziemniakiem w roli głównej, na którym spotykają się członkowie amatorskiego ruchu artystycznego z terenu całej gminy. Członkinie KGW wśród śpiewu znajdują także czas na wyplatanie koszyków z rogoziny czy układanie piosenek i przyśpiewek, które później wykorzystują podczas różnorodnych spotkań, np. dożynek.

Staraniem kierownictwa zespołu zostały zebrane środki finansowe, za które zakupiono stroje dla wszystkich Pań. Nie są to stroje ludowe, a jedynie wzorowane na ludowych, ale pozwalają wyróżniać się zespołowi na tle innych.
„Borowianki” bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną. Uczą je dawnych zwyczajów, np. zdobienie pisanek, wykonywanie ozdób choinkowych. Opowiadają jak wyglądało życie w czasach ich dzieciństwa i młodości, jak się wtedy bawiono, w co ubierano.
Przewodnicząca KGW Pani Irena Grosman prowadzi kronikę, w której dokumentuje działalność Zespołu. Panie Lucyna Majcher i Irena Grosman same układają teksty piosenek, które śpiewa zespół. Chętnie współpracują z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich, z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, ze szkołą i innymi instytucjami. Liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia mobilizują Panie do jak najlepszej pracy na rzecz własnej miejscowości jak i gminy. Za swoją działalność i zaangażowanie w animowanie działań swojej miejscowości otrzymały w 2004 roku tytuł i nagrodę „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”. W 2009 roku jedna z członkiń Koła – Pani Lucyna Majcher otrzymała statuetkę „Kobieta aktywna”.

KGW w Dubie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dubie to grupa aktywnych, uśmiechniętych i zadowolonych z życia 14 pań zamieszkałych w Dubie, które chciały robić coś razem dla swojej miejscowości i dla siebie. Tak więc z inicjatywy Pań: Marzeny Wyskiel, Alicji Panas i Doroty Romańczuk powstało Koła Gospodyń Wiejskich w Dubie. Było to 30 lipca 2010 r, przewodniczącą została Pani Marzena Wyskiel.

Koło z Duba specjalizuje się w pieczeniu ciast, gotowaniu regionalnych potraw, różnego rodzaju dekoracjach i ozdobach świątecznych. Panie biorą czynny udział w festynach, konkursach kulinarnych, zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Podczas festynu „Komarowski Uśmiech Lata 2011” Panie zdobyły pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym „Smaki Komarowa” za potrawę „Dziczyzna w kurkach”. Członkinie Koła uczestniczą również w kursach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Gminy.

Biorą także udział w dożynkach parafialnych i gminnych, kiermaszu wielkanocnym prezentując barwne kwiaty z krepiny, kury z siana, stroiki z trzciny oraz pisanki zdobione wstążkami.

Członkinie spotykają się dwa razy w tygodniu, aby omówić to, co już było i zastanowić się nad tym, co dalej. Jeszcze nie mają stałej bazy lokalowej, ale w niedługim czasie do użytku zostanie oddana nowo wybudowana świetlica w Dubie, gdzie Koło będzie miało swoje miejsce.

Koło aktywnie współpracuje z jednostką OSP i miejscową szkołą oraz innymi Kołami z terenu gminy.

Zespół Śpiewaczy Śniatyczanki

Zespół Śniatyczanki ze Śniatycz założony został w 1976 roku przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej, i nauczycielkę w miejscowej szkole podstawowej. Dzięki pasji, ofiarności i poświeceniu animatorów życia kulturalnego funkcjonuje do dzisiaj. W zespole Śniatyczanki zrzeszeni są również twórcy ludowi: malarz, rzeźbiarz, poeci piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem.

Dużą rolę w propagowaniu działalności ludowej odgrywają kiermasze i festiwale folklorystyczne, w których uczestniczą członkowie zespołu Śniatyczanki. Systematycznie biorą udział w różnego rodzaju imprezach reprezentując Gminę Komarów-Osada. W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, zostali uhonorowani dyplomem i nagroda pieniężną. Zespół aktywnie uczestniczy w organizacji dożynek gminnych, które są okazją do zaprezentowania strojów ludowych, zwyczajów oraz ukazania obrzędowości ludowej. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Prowadzą liczne pokazy, np. pieczenia chleba, korowajów, wykonywania ozdób choinkowych czy wielkanocnych oraz wyplatania koszyków czy kobiałek z wikliny, sitowia lub trzciny. W repertuarze śpiewaczym zespołu znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie porą roku i kalendarzem liturgicznym. Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia Śniatyczanek. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. W 2007 roku Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki” za działalność artystyczną został uhonorowany tytułem Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada.

Skip to content