WIECZYSTA FUNDACJA IMIENIA PROF. DR HAB. ROMANA TRZEŚNIOWSKIEGO

Wieczysta Fundacja imienia prof. dr hab. Romana Trześniowskiego została ustanowiona 29 września 1986 roku.
Fundację ustanowiono w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Osady Komarów, pobudzaniu aktywności zawodowej i społecznej oraz kształtowania etycznych postaw poprzez nagradzanie osób, które wyróżniając się w pracy zawodowej i społecznej przyczyniają się do rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego oraz które charakteryzując się nienaganną postawą moralną i etyczną stanowią wzór zachowania godny naśladowania i zasłużyły na miano „Człowieka Roku”.
Nagradzani są ludzie najlepsi i najbardziej zasłużeni,
-charakteryzują się nienaganną postawą moralną i etyczną,
– wyróżniają się w pracy zawodowej i społecznej,
– rozsławiają naszą gminę,
– podnoszą poziom życia mieszkańców,
– uratowali życie lub zdrowie ludzkie albo mienie społeczne,
– przyczyniają się do rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego,
– są przykładem godnym naśladowania,
– cieszą się powszechnym uznaniem,
– ludzie żywego umysłu, gorącego serca, niespokojnego ducha, którzy działają i pracują nie tylko dla siebie i swojej rodziny, lecz także dla innych.
– Inicjują podjęcie jakiegoś społecznie ważnego zadania, które poprawia warunki życia całej społeczności lokalnej.
– W pracy lub działalności społecznej wykazują wielką pracowitość, uczuciowe zaangażowanie, ofiarność, bezinteresowność, wytrwałość, cierpliwość, rzeczowość, gospodarność, oszczędność.
W składzie Kapituły są:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska
Dyrektor Szkoły Anna Kupiec-Niedźwiedź
Następca prawny Fundatora Tomasz Trześniowski.
Krzysztof Nabożny
Ksiądz Franciszek Nieckarz – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Komarowie-Osadzie.
Waldemar Krosman

Pierwszy zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym Zarząd Wieczystej Fundacji to:
Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Komarowie inż. Apolinary Pokryszka
Członkowie Zarządu:
• I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR Antoni Biszczan
• Naczelnik Gminy mgr Tadeusz Dziura
• Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Wawręty
• Przedstawiciel Rad sołeckich Emil Typek
• Proboszcz Parafii Ks Józef Bulak
• Fundator prof. dr hab. Roman Trześniowski

W okresie swojej działalności Fundacja przyznała wiele nagród i wyróżniono szereg ludzi zaszczytnym tytułem „ Człowieka Roku” i tak:

14 lipiec 1987r.
Nagrodzone osoby to:
Piskorz Antoni – rolnik zamieszkały w Śniatyczach. Wieloletni naczelnik OSP w Śniatyczach. Z jego inicjatywy została wybudowana remizo-świetlica, kieruje budową szkoły podstawowej w ramach czynów społecznych. Zasłużony społecznik, za swoje zaangażowanie społeczne w pracach czynowych otrzymał wiele odznaczeń.
Obuchowicz Stanisław – były rolnik, obecnie rencista, wieloletni naczelnik OSP w Janówce, działacz społeczny z jego inicjatywy wybudowana została również remizo-świetlica w której zlokalizowano sklep wiejski z zapleczem, pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, OSP i salę widowiskową
Jarmoła Adam – wzorowy rolnik, który od wielu lat zajmuje się produkcją trzody chlewnej. Z jego doświadczeń i pracy korzystają rolnicy z województwa zamojskiego. Prowadzi przykładowe gospodarstwo rolne Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sitnie.

11 lipiec 1988r.
Zarząd Fundacji przyznał trzy drugiego stopnia nagrody.
Nagrodzone osoby to:
Wojciechowski Jan Alfred – rolnik ze Wsi Zubowice, prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolne o kierunku uprawa warzyw. Posiada cały zestaw maszyn rolniczych, którymi służy również pomocą sąsiadom. Z jego inicjatywy został wybudowany gazociąg we wsi Zubowice na odcinku 8 km. Jest członkiem Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Zubowicach. Członek Gminnej Rady Narodowej w Komarowie. Cieszy się poważaniem mieszkańców.
Mgr inż. Ryszard Bondyra – rolnik z Zubowic Kolonii. Prowadzi duże gospodarstwo rolne, osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji rolnej i zwierzęcej. Posiada cały zestaw maszyn rolniczych którymi również pomaga w pracach polowych sąsiadom. Przewodniczący Komitetu Budowy Gazociągu, z jego inicjatywy wybudowano 2,5 km odcinek gazociągu. Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu. Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Komarowie. Cieszy się dużym uznaniem społeczeństwa gminy Komarów.
Szajewski Mieczysław – rolnik z Komarowa Wsi, prowadzi duże gospodarstwo rolne uzyskując dobre wyniki w produkcji rolnej i zwierzęcej. Jego staraniem wybudowano gazociąg we Wsi Komarów- był przewodniczącym budowy gazociągu. Czynnie uczestniczył w budowie świetlicy wiejskiej. Radny Gminnej Rady Narodowej w Komarowie. Cieszy się zaufaniem w swojej miejscowości.

21 lipca 1989r.
Przyznano nagrody
I nagroda – lekarz medycyny Wiesław Lipko
II nagroda – rolnik Zbigniew Balanowski
III nagroda – nauczycielka Jadwiga Lewczuk
III nagroda – rolnik Jan Bakun
W/w osoby cieszą się dobra opinią społeczną, nienaganna postawą moralną i etyczną, wysokim zaangażowaniem społecznym. Przyczynili się do poprawy zdrowia i życia mieszkańców Gminy Komarów.

Z roku 1990 brak jakichkolwiek dokumentów czy Zarząd Fundacji przyznawał nagrodę Człowieka Roku.
W wywiadzie ustalono, że nagrodę w tym roku otrzymał Antoni Karwat i Zbigniew Pysiewicz.

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 1991r. dokonano zmiany Zarządu Wieczystej Fundacji, członkami Fundacji zostali:
Przewodnicząca Zarządu – Przewodnicząca Rady Gminy – mgr Irena Gniwek
Przedst. Organ. „Solidarność” Wiesław Lipko
Wójt Gminy Henryk Cisak
Proboszcz Parafii Ks Jan Miciuła
Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Warwręty
Przedstawiciel Rady Soleckiej Ryszard Zaleśny

9 listopada 1991r. Zarząd Fundacji przyznał nagrody:
I nagroda dla Pana Edmunda Jakubiaka – rolnika ze wsi Tuczapy który przyczynił się do wybudowania drogi w swojej miejscowości.
II nagroda dla Pani Janiny Biszczan – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Komarowie wyróżniającą się w pracy zawodowej, przyczynia się do rozwoju życia kulturalnego.

6 listopada 1992r.
Z woli Fundatora prof. Romana Trześniowskiego nie przyznano nagród.

8 listopada 1993r.
Zarząd Fundacji Przyznał nagrody:
I nagroda dla Pana Bogdana Olewskiego zam. Zubowice za zaangażowanie i duży wkład pracy w oddanie nowego budynku szkoły podstawowej w Zubowicach.
II nagroda dla Pani Modesty Cyc zam. Sosnowa-Dębowa za osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury wiejskiej
II nagroda w kwocie dla Pana Zbigniewa Morskiego ze wsi Kadłubiska za duże zaangażowanie w pracach remontowych przy kaplicy w miejscowości Śniatycze oraz czynny udział w budowie gazociągu.

8 listopada 1994r.
Zarząd Fundacji w składzie:
Przewodniczący rady Gminy Henryk Białowolski
Przedstawiciel organizacji „Solidarność” – Wiesław Lipko
Wójt Gminy – Cisak Henryk
Proboszcz Parafii – Ks Mieczysław Filip
Jolanta Dec – Dyrektor Szkoły
Juszkiewicz Elil – Rada sołecka
przyznał dwie równorzędne nagrody:
Antoni Cisło – radny Rady Gminy, z jego inicjatywy rozpoczęto budowę szkoły w Antoniówce.
Stanisław Gałek – działacz Związku Żołnierzy AK , radny Rady Gminy Komarów.

10 listopada 1995r.
I nagroda – dla Mieczysława Wszoły za prace społeczne przy budowie szkoły, ośrodka zdrowia. Obecnie zatrudniony przy budowie hali sportowej w Komarowie.
II nagroda dla uczennicy Angeliki Łasocha – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, najlepsza uczennica szkoły ze średnią ocen 5,6.
II nagroda dla uczennicy Moniki Marczyk – średnia ocen w szkole 5, aktywna i zauważalna w działalności społecznej na rzecz szkoły i środowiska.

8 listopada 1996r.
Zarząd Wieczystej Fundacji przyznał nagrodę dla Chóru Mieszanego w Komarowie za uświetnianie uroczystości kościelnych i patriotycznych

22 października 1997r.
Zarząd Fundacji w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kraska
Wójt Gminy Wojciech Gromek
Dyrektor Szkoły Wiesława Sieńkowska
Proboszcz Parafii Ks Mieczysław Filip
Przedst. Rady Sołeckiej Władysław Turzyniecki
Reprezentant fundatora Tadeusz Wawręty
Przyznano dwie nagrody:
Indywidualną dla Pani Marii Elżbiety Wawręty – pielęgniarki z wieloletnim stażem wyróżniającej się swoim zaangażowaniem i oddaniem w pracy zawodowej.
Nagrodę zbiorową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach – grupa młodych i zaangażowanych w życie społeczne ludzi. Wykazują ogromne zaangażowanie i ofiarną służbę w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym.

9 listopada 1998r.
Zarząd Fundacji przyznał:
• tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów za 1998 rok pośmiertnie Ryszardowi Bondyra – posłowi na Sejm RP
• tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów za 1998 rok” i nagrodę Panu Kazimierzowi Leszczyńskiemu
• tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów za 1998 rok” i nagrodę Pani Marcie Firek
Oboje nagrodzeni nagrodą pieniężną są wieloletnimi czynnie działającymi honorowymi dawcami krwi. Oddana przez nich krew uratowała życie lub zdrowie ludzkie.

9 listopada 1999 roku.
Zarząd Wieczystej Fundacji w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Barteczko
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska
Dyrektor Szkoły Beata Biszczan
Proboszcz Parafii Ks Mieczysław Filip
Przedst. Rady Sołeckiej Ryszard Mazur
Skarbnik Fundacji Tadeusz Wawręty
Przyznano nagrody:
I stopnia dla Pani Emilii Barteczko – za twórczość ludową oraz ofiarna pracę społecznika
II stopnia dwie równorzędne nagrody otrzymali:
• Marian Całka – za zaangażowanie w organizowaniu i w działaniu społecznym na rzecz społeczeństwa oraz czynne uczestnictwo w życiu gospodarczym i patriotycznym gminy Komarów.
• Roman Śleboda – za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz społeczeństwa i Ochotniczej Straży Pożarnej.

7 listopad 2000r.
Zarząd Wieczystej Fundacji przyznał dwie równorzędne nagrody i tytuł „Człowieka Roku 2000 Gminy Komarów-Osada”:
• Panu Ryszadrowi Michnowiczowi – sołtysowi wsi Tomaszówka za zaangażowanie na rzecz wsi w wykonanie stabilizacji drogi oraz zmobilizowanie mieszkańców wsi do wspólnego wykonania rowów melioracyjnych.
• Panu Jarosławowi Jakubiakowi Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach za działalność w OSP, poświęcony czas i uwagę oraz prace przy usuwaniu skutków powodzi w gminie.

5 listopada 2001r.
Zarząd Wieczystej Fundacji przyznał dwie równorzędne nagrody i tytuły dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarowie i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubiwicach. Jednostki te uczestniczyły w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, pomagały mieszkańcom zalanych i zagrożonych falą powodziową terenów, a widząc ogrom zniszczeń zorganizowano akcję zbiórki darów dla powodzian w akcji „Nadzieja nie tonie”.
7 listopada 2002r.
Zarząd Wieczystej Fundacji postanowił przyznać cztery równorzędne nagrody i tytuł „Człowieka Roku” otrzymali:
• Pani Helena Jaworska – emerytowana nauczycielka, za pracę twórczą w zakresie malarstwa, haftu, wycinanek i prac szydełkowych, promując gminę na szeregu wystaw. Służy radą i pomocą młodym ludziom w zakresie malarstwa jak i pedagogicznym.
• Pani Leokadia Biszczan – twórczyni wierszy zebranych w tomiku „Z serca i życia wzięte” promujących Gminę Komarów. Związana z Chórem w Komarowie, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy.
• Pan Jan Bakun – społecznik i działacz na rzecz swojej miejscowości. Zaangażowany w sprawy jednostki OSP Krzywystok – jego działania doprowadziły do wyremontowania świetlicy w tej miejscowości i przygotowania obchodów 10-lecia OSP.
• Pan Tadeusz Dziura – wieloletni nauczyciel osiągający w pracy z młodzieżą sukcesy sportowe (piłka ręczna i narciarstwo) i wychowawcze.
5 listopad 2003r.
Zarząd Wieczystej Fundacji przyznał nagrody i tytuł „Człowieka Roku”:
Pierwszą nagrodę i tytuł „Człowieka Roku” otrzymał:
• Lekarz medycyny Pan Wiesław Lipko. Doktor Wiesław Lipko służy społeczności Komarowa od 1955 roku i od tego okresu troszczy się o mieszkańców naszej gminy. Zawsze wykazuje gotowość niesienia pomocy niezależnie od pory dnia i nocy, wykazując przy tym niezwykłe zaangażowanie, uprzejmość, uczynność i życzliwość. Posiada wrodzoną skromność i ogromne wyczucie w kontaktach międzyludzkich. Jest wzorem najlepszych cech takich jak obowiązkowość, pracowitość i rzetelność. Wspaniały człowiek, doskonały lekarz oddany bezgranicznie swojemu zawodowi i ludziom. O Panu doktorze Lipce można powiedzieć, że jest człowiekiem nadzwyczajnym. Jak mało kto zaangażowany w niesieniu pomocy mieszkańcom naszej Gminy. Jest to postać godna naśladowania.
„Człowiek legenda – mówią jedni,
Człowiek pracy – mówią inni,
I jedni i drudzy mają rację.”

Pozostałe równorzędne nagrody otrzymali:
• Pan Tadeusz Kuczmaszewski – Społeczny Prezes drużyny sportowej Klubu Sportowego „Legion” Komarów, oddany drużynie, krzewi szeroko kulturę fizyczną wśród młodzieży, pomaga młodym ludziom znaleźć cel w życiu.
• Pan Zbigniew Pysiewicz – Naczelnik OSP w Ruszczyźnie, działacz i społecznik. Inicjator czynów społecznych, z jego inicjatywy przeprowadzono remont remizo-świetlicy, zorganizowano obchody 80-lecia OSP w Ruszczyźnie. Sołtys Wsi Ruszczyzna.
• Pan Jan Płaneta – emerytowany nauczyciel. – otrzymuje tytuł „Człowieka Roku” za wieloletnią działalność i aktywność w życiu społecznym gminy Komarów. Wykonywanie oprawy plastycznej różnych imprez środowiskowych, szkolnych oraz kościelnych.
• Pan Jerzy Wróblewski – Emerytowany nauczyciel. Aktywnie działa na rzecz emerytowanych nauczycieli, zaangażowany w życie społeczne mieszkańców gminy. społeczny działacz Klubu sportowego „Legion” w Komarowie
• Pan Emilian Mulawa – emerytowany rolnik – za działalność społeczną na rzecz wsi mieszkańców Janówka. Aktywnie uczestniczył w staraniach i budowie drogi w Janówce.

5 listopada 2004 rok
Nagrodę i tytuł „Człowieka Roku” otrzymują:
– Ochotnicza Straż Pożarna Kadłubiska – jednostka wykonała społecznie remont remizo-świetlicy, dobudowano część garażową na sprzęt pożarniczy oraz zagospodarowano teren przy świetlicy.
– Koło Gospodyń „Borowianki” – działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Antoniówce. Zespół działa społecznie, reprezentuje gminę na imprezach kulturalnych w regionie i powiecie, jest promotorem życia kulturalnego, zachowują od zapomnienia pieśni i obrzędy ludowe.

8 listopada 2005 roku tytuły „Człowieka Roku” otrzymują:
– pośmiertnie – lekarz medycyny Wiesław Lipko – za wieloletnia i ofiarna służbę społeczności lokalnej.
– Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszczyźnie za wkład Koła Gospodyń Wiejskich wnoszony w rozwój kultury. Koło jest inspiratorem życia kulturalnego swojej miejscowości, organizuje spotkania towarzyskie, swoją działalnością podtrzymuje tradycje i obrzędy ludowe. Reprezentuje Gminę Komarów w powiecie i regionie.
– Pan Józef Jakubiak – sołtys wsi Zubowice i
Pan Zbigniew Szczerbik – sołtys wsi Zubowice-Kolonia.
Nagrodę przyznano za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Obaj sołtysi to społecznicy, bezinteresownie troszczący się o sprawy mieszkańców swojej miejscowości. Wyróżnieni są inicjatorami prac społecznych, cieszą się szacunkiem i uznaniem mieszkańców.
9 listopada 2006 roku
cztery równorzędne nagrody i tytuły otrzymują:
– Klub Seniora „LEGENDA” działający przy SOK Komarów – swoją działalnością artystyczną uświetnia uroczystości rocznicowe, święta narodowe, parafialne i gminne. Działalność Klubu jest bardzo twórcza, seniorzy recytują i śpiewają pieśni, które często sami układają. Poprzez działalność Klubu „Legenda” Gmina Komarów zaistniała na scenach artystycznych, rejonu, powiatu i innych scenach kraju. Poprzez organizowane przez nich spotkania z młodzieżą przekazywane są wartości, tradycje i doświadczenia życiowe.
– Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach za działalność społeczną na rzecz swojej jednostki i miejscowości oraz Gminy Komarów-Osada. Strażacy cieszą się nienaganną opinią i uznaniem mieszkańców. Reprezentują Gminę Komarów-Osada na wszelkiego rodzaju uroczystościach i zawodach strażackich.
– Ochotnicza Straż Pożarna w Księżostanach, za działalność społeczną na rzecz swojej jednostki i miejscowości oraz Gminy Komarów-Osada. Strażacy ci, swoją postawą i zaangażowaniem doprowadzili do wykonania prac adaptacyjnych budynku po zlewni mleka na remizo-świetlicę, która służyć będzie nie tylko strażakom, ale wszystkim mieszkańcom tej miejscowości.
– Klub Sportowy „LEGION” Komarów za awans drużyny do klasy A oraz godne reprezentowanie Gminy Komarów-Osada i szczególne osiągnięcia sportowe pod kierunkiem Zarządu i trenera. Klub sportowy zrzesza młodzież z terenu Gminy Komarów-Osada, organizuje imprezy i rozgrywki piłkarskie.
– Stanisław Barteczko – otrzymuje tytuł honorowy. Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Zarządu Wieczystej Fundacji im. Romana Trześniowskiego – za całokształt pracy w wypełnianiu funkcji Przewodniczącego Rady Gminy, a także Przewodniczącego Zarządu Fundacji. Przez szereg lat jego działalność jako radnego zaowocowała wieloma słusznymi i mądrymi decyzjami mającymi wpływ na rozwój naszej Gminy.

8 listopada 2007 rok
Zarząd Fundacji po zmianach zarejestrowanych w KRS w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska
Ksiądz proboszcz Mieczysław Filip
Dyrektor Szkoły Anna Kupiec Niedźwiedź
Skarbnik Tadeusz Wawrety
Przedstawiciel rad sołeckich Ryszard Palikot

W 2007 roku przyznane zostały dwie równorzędne nagrody i tytuły.
• Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki” – założony w 1976 roku, po dłuższej przerwie wznowił swoją działalność artystyczną. Uświetnia uroczystości rocznicowe, święta parafialne i gminne. Promuje gminę poza jej granicami występował między innymi w Zwierzyńcu na Zamojskich Dniach Kultury, Dniach Lubyczy Królewskiej, Dożynkach diecezjalnych w Krasnobrodzie. Kultywują tradycje i obrzędy ludowe. Dzięki ich wsparciu wybudowana jest w Śniatyczach świetlica, o którą obecnie dbają i służy im za miejsce działalności.
• Pan Waldemar Krosman sołtys wsi Janówka Zachodnia. Wykazał duże zaangażowanie przy budowie drogi Komarów-Wieś – Janówka, jest organizatorem prac społecznych, dobrym sołtysem i rolnikiem znającym i żywo interesującym się sprawami rolników. Wykazał ogromne zaangażowanie w pomoc rodzinom, które ucierpiały i zostały poszkodowane na wskutek pożaru.

W roku 2008 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Fundacji w związku ze zmianą na stanowisku Proboszcza Parafii – Przewodniczący Zarządu Fundacji podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie, jako proboszcz wpisany zostaje do składu Fundacji Ksiądz Tomasz Bomba.
Na posiedzeniu w dniu 7 listopada Zarząd Fundacji przyznał nagrody i tytuły „Człowieka Roku 2008 ”:
– dla Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2006 roku. Dzięki zaangażowaniu i umiłowaniu historii Bitwa pod Komarowem odzyskuje swoje miejsce w pamięci ludzi. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się w organizację corocznych obchodów upamiętniających zwycięstwo kawalerii polskiej w 1920 roku, są inicjatorami rekonstrukcji historycznej bitwy z udziałem szwadronów jazdy.
– dla Zespołu Wokalnego działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie za działalność na niwie kultury, popularyzowanie idei śpiewu, rozwijanie zainteresowań artystycznych i promowanie Gminy Komarów-Osada. Zespół powstał w 2006 roku. Chór bierze udział w wielu uroczystościach lokalnych, patriotycznych i okolicznościowych.
Zarząd Wieczystej Fundacji przyznał honorowy tytuł „Człowieka Roku” dla Pani Marii Fijałkowskiej doceniając jej aktywność w promowaniu Gminy Komarów-Osada na przeglądach artystycznych, gdzie wykazała się nieprzeciętnym talentem recytatorskim, zaangażowanie w pracy w Klubie Seniora „Legenda”, Kole Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej oraz w Gminnym Kole Armii Krajowej.

W roku 2009 trzy nagrody równorzędne otrzymują:
1. Katarzyna Portka – która była uczennicą Szkoły w Komarowie. Obecnie odnosi znaczące sukcesy sportowe w kraju i zagranicą w podnoszeniu ciężarów.
2. Komitet utworzenia kaplicy w Kraczewie. W skład tego Komitetu wchodzą Pani Irena Urban, Pani Maria Gorzkiewicz, Pan Krzysztof Wiatrzyk, Pan Edwin Wronka i Pan Andrzej Sendecki. Osoby te zaangażowały się poświęcając swój czas, prace, zdolności i umiejętności organizacyjne w powstanie kaplicy we wsi Kraczew. Swoim zaangażowaniem zmobilizowali i innych mieszkańców tych miejscowości do wkładu pracy w powstanie tego miejsca. Kaplica służy mieszkańcom, a w bieżącym roku została zwizytowana przez Księdza Biskupa Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej Wacława Depo. Działalność Komitetu nie jest jednorazowa, trwa już od kilku lat jak również mają oni plany na kolejne zadania.
3. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Komarowie-Osadzie. Klub Honorowych Dawców Krwi został reaktywowany w grudniu 2008 roku. Zrzeszeni w Klubie krwiodawcy oddali ponad 50 litrów krwi, rozumiejąc wartość życia ludzkiego. Uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, promują wśród społeczeństwa szlachetne postawy.

W 2010 roku
Kapituła Fundacji w składzie: (po zmianach)
– Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński
– Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska
– Skarbnik Fundacji – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie   Anna Kupiec-Niedźwidź
– Sekretarz Fundacji Krzysztof Nabożny
– Ksiądz proboszcz Parafii Komarów Tomasz Bomba
– Przedstawiciel Rady Sołeckiej Ryszard Palikot
Przyznano cztery równorzędne nagrody:
– dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej.
Członkinie Koła Gospodyń są żywo zaangażowane w życie kulturalne i społeczne swojej miejscowości i Gminy, biorą aktywny udział w uroczystościach lokalnych oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ich działalność społeczna przyczynia się do rozwoju kulturalnego.
– dla Szkolno-Parafialnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie, za edukację poprzez sport, organizowanie imprez sportowych i prace społeczną na rzecz młodzieży.
– dla Zespołu Ludowego w Zubowicach przy Gimnazjum Publicznym w Zubowicach. Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości patriotyczno-religijne i inne imprezy kulturalne, a przez to kultywuje tradycje ludowe.
– dla Pana Henryka Zasuwy , który angażuje się w życie społeczne swojej miejscowości Księżostany Kolonia i Gminy Komarów-Osada.

W 2011 roku Kapituła Fundacji przyznała trzy równorzędne nagrody
– dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubie – druhów szczególnie zaangażowanych:
Romańczuk Krzysztof
Panas Dariusz
Bernard Śleboda
Szeremeta Andrzej
Czupryński Daniel
Romańczuk Wojciech
Romańczuk Jarosław
Romańczuk Łukasz
Romańczuk Damian
Zając Tomasz
Zając Jacek
Zając Jarosław
Zając Andrzej
Zając Łukasz
Śleboda Krzysztof
Tuz Ryszard
Wyskiel Artur
Saputa Marcin
Panas Rafał
Ogórek Andrzej
OSP w Dubie wykonała w czynie społecznym rozbiórkę budynku starej remizo-świetlicy, a uzyskanym z rozbiórki gruzem ponaprawiano drogi dojazdowe do pól. Wykonali kapitalny remont garażu na sprzęt pożarniczy. Jednostka OSP może się poszczycić osiągnięciami w zawodach sportowo-pożarniczych.
– dla Kingi Żukowskiej –uczennicy Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, która wielokrotnie reprezentuje szkołę i Gminę osiąga znaczące sukcesy w trójboju siłowym oraz w wyciskaniu leżąc. Jest Mistrzynią Polski w kategorii Juniorek i została powołana do Kadry Narodowej w trójboju siłowym.
– dla Ryszarda Mazura – wieloletniego sołtysa Komarowa-Wsi, który wypełniając swoją funkcję znacznie wykracza poza jej podstawowe obowiązki. Zawsze czynnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych z życiem swojej miejscowości oraz Gminy Komarów-Osada.
Swoją osobowością i umiejętnościami organizacyjnymi potrafi pobudzić do działania innych mieszkańców wioski, wykazał szczególne zaangażowanie w organizację spraw związanych z budową drogi gminnej i funkcjonowania świetlicy wiejskiej.

W 2012 roku
przyznano nagrodę i tytuł dla Wielopokoleniowej Orkiestry dętej działającej przy SOK w Komarowie-Osadzie skład której wchodzą:
Ryszard Gryciak – kapelmistrz
Anna Parol
Agnieszka Parol
Monika Parol
Marek Opiela
Paulina Kawalec
Justyna Nadłonek
Natalia Parol
Rafał Nadłonek
Damian Nadłonek
Justyna Jakubiak
Dominik Świerszcz
Klaudia Parol
Barbara Parol
Łukasz Nadłonek
Lucjan Wysocki
Arkadiusz Prus
Eugeniusz Dyl
Aleksandra Danilewicz
Władysław Szymoniak

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości na wysokim poziomie artystycznym. Działalność Orkiestry ma duży wpływ na kształtowanie środowiska twórczego w gminie Komarów-Osada oraz krzewienie wielopokoleniowych relacji i podtrzymywanie tradycji muzycznych. Podnosi poziom kulturowy lokalnej społeczności.
Równorzędny – honorowy – tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada” Kapituła Fundacji przyznała nieżyjącemu śp. Mieczysławowi Szajewskiemu za wybitne osiągnięcia społeczne.

2013 rok Kapituła Fundacji przyznała tytuły i dwie równorzędne nagrody, które otrzymali:
– Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” działające prze Warsztacie Terapii Zawodowej w Wolicy Brzozowej,
– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”.
2014 rok
Kapituła Fundacji przyznała nagrodę i tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada 2014” dla dawców krwi:
Pana Grzegorza Białowolskiego, który oddał 44 litrów krwi,
Pana Bogumiła Dąbka, który oddał 56 litrów krwi
Pana Roberta Turzynieckiego, który oddał 43 litry krwi
Pana Andrzeja Zaburko, który oddał 42 litry krwi.

2015 rok
Równorzędne nagrody i tytuły dla wieloletnich sołtysów
Pan Janusz Siekierda
Pan Ryszard Zaleśny
Pan Władysław Wiśniewski

2016 rok
Równorzędne nagrody i tytuły otrzymują
– OSP Komarów-Osada
– Chór Szkolny „Echo”
– Lucyna Baryła nauczycielka, dyrektor szkoły w Śniatyczach, autorka książki „Śniatycze. Dzieje miejscowości i szkoły”

2017 rok
Tytuł i równorzędne nagrody otrzymują:
1. Chór „Pasjonata”
2. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS
3. Krzysztof Naworol
4. Jakub Naworol

2018 rok
Przyznane równorzędne nagrody i tytuły:
Pani Beata Zarębska-Jachymek,
Pan Jerzy Wróblewski, Pan Adam Cirut,
Pan Kazimierz Polczak,
Pan Krzysztof Kraczek,
Pan Henryk Białowolski,
Pan Emil Juszkiewicz.
Pani Jadwiga Wróblewska
Stowarzyszenie „Dla Ciebie” przy GOPS Komarów-Osada

2019 rok przyznano tytuły i dwie równorzędne nagrody.
1. Alicja Wysłocka – emerytowany pracownik Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie. W Urzędzie przepracowała niemal 43 lata – za zaangażowanie, inicjowanie i podejmowanie ważnych zadań, które poprawiają warunki życia społeczności lokalnej. Wszystkie nowe drogi, świetlice i  inne inwestycje gminne, są w znacznej mierze jej zasługą.
2. Robert Kowalski, mieszkaniec Wolicy Brzozowej – przewodnik turystyczny – za popularyzowanie historii gminy Komarów-Osada i edukację regionalną, która niemal dotyka dziejów przeszłości. Pan Robert aktywnie włącza się w realizację inicjatyw gminnych i projektów. Chętnie dzieli się wiedzą i przedstawia bogate dzieje naszej gminy jak również piękno krajobrazów czy bogactwo przyrody.
2020 rok
Z uwagi na sytuacje epidemiczną i ograniczenia z tym związane, Fundacja nie przyznała i nie wręczała nagród i tytułu „Człowieka Roku 2020”
2021 rok przyznano tytuły i dwie równorzędne nagrody za szczególne zaangażowanie w funkcjonowanie i życie społeczności strażackiej oraz społeczną działalność na rzecz środowiska lokalnego dla:
– Piotra Grząśko
– Józefa Pawliszak

2022 rok przyznano:
Nagrodę i tytuł Człowieka Roku 2022 gminy Komarów-Osada Martynie Nowosad za wybitne osiągnięcia sportowe. Dwukrotne zdobycie Mistrzostwa Pucharu Europy w karate Kyokushin.
Dyplom i tytuł Człowieka Roku 2022 gminy Komarów-Osada Arkadiusz Przyczyna za wybitne osiągniecia sportowe w podnoszeniu ciężarów. Zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Polski.

Od początku swojej działalności Kapituła Fundacji przyznała już 102 nagrody i tytuły Człowieka Roku. Nagradzano osoby indywidualne, honorowych dawców krwi, stowarzyszenia, chóry, koła gospodyń i Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą.
Nagrody indywidualne otrzymało 69 osób, 8 nagród przyznano jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, 11 nagród otrzymały działające na terenie Gminy Komarów-Osada Stowarzyszenia i Organizacje, Komitety i Kluby, Klub Honorowych Dawców Krwi. Cztery nagrody odebrały Koła Gospodyń Wiejskich. Chórom i Zespołom przyznano łącznie 6 nagród. Przyznano dwa razy tytuł człowieka roku pośmiertnie, i dwa razy przyznano Honorowy Tytuł „Człowieka Roku”.

Skip to content