WIECZYSTA FUNDACJA KAPITANA MIECZYSŁAWA KOSTRUBCA

Wieczysta Fundacja Kapitana Mieczysława Kostrubca powstała w sierpniu 2016 roku. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Fundator Mieczysław Kostrubiec – od 2020 roku następca Fundatora Halina Chrzanowska, Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Dyrektor Szkoły Anna Kupiec-Niedzwiedź (w latach 2017-2019 Dyrektor Szkoły Anna Maryńczak).
Fundator w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji określił cele Fundacji, a są to:
1. Kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.
2. Kształtowanie wśród młodzieży postawy polegającej na przedkładaniu celów ważnych dla ojczyzny i społeczeństwa nad cele osobiste, a także z gotowością do pracy dla jej dobra.
3. Kształtowanie wśród młodzieży postawy związanej z umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury i języka
4. Pomoc młodzieży zdolnej oraz wyróżniającej się godnym zachowaniem, mobilizując ją do nauki i starania o poprawę swojego bytu w oparciu o wartości patriotyczne.
(zdjęcie Fundatora)
Kapituła Fundacji w roku 2017 przyznała pierwsze nagrody. Nagrodziła trzy uczennice Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Kingę Orkiszewską, Kamilę Szala, Martynę Żyła. Nagrodzone uczennice osiągnęły najwyższą średnią, brały czynny udział w uroczystościach szkolnych i patriotycznych, godnie reprezentowały szkołę.
W 2018 roku Nagrodzone zastały dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, które swoim zaangażowaniem, osiągnięciami w nauce zasłużyły na docenienie: Wiktoria Mazur i Natalia Bednarz.
W 2019 roku przyznano kolejne trzy nagrody uczniom Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Nagrody otrzymali: Bartłomiej Morski, Piotr Jakubczak, Sebastian Wronka, za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i za zaangażowanie, udział w konkursach oraz osiągnięcia sportowe.
W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, stypendiów nie przyznawano.
Rok 2021 to kolejne przyznane dwa stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w życie szkoły, uczniowie które zasłużyły na docenienie to Wiktoria Kwika oraz Michał Łagowski.
W 2022 roku przyznano jedno stypendium za osiągnięcia w nauce, wzorową postawę i angażowanie się w życie szkoły. Stypendium otrzymał Ernest Przyczyna.
Skip to content