Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://komarow.pl Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Możliwe jest, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Serwis nie posiada wersji kontrastowej oraz możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Obsługa:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Łyś, a.lys@komarow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 84 615 31 02 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rynek.
 • Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 • Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do przywołania obsługi w celu pomocy wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia do budynku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze
 • Toalety znajdujące się na parterze i na piętrze , po prawej części korytarza nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem  nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.
Skip to content