Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 27 lipca 2022 | Aktualności

Komarów-Osada, dnia 27.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Komarów-Osada

o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komarów-Osada

Wójt Gminy Komarów-Osada działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w m. Komarów-Osada, ul. Rynek 12 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 1. Informacje o lokalu:
 1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w m. Komarów-Osada ul. Rynek 12 o powierzchni użytkowej 15,3 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania.
 2. Lokal przeznaczony jest na działalność gospodarczą.
 3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Remont oraz przystosowanie lokalu do określonej funkcji leży po stronie najemcy.
 4. Okres umowy najmu: 3 lata od podpisania umowy najmu.
 5. Jako kryteria wyboru ustala się:
 6. a) stawka czynszu najmu, nie obejmuje opłat dotyczących utrzymania lokalu tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych. Minimalną stawkę w konkursie ustala się na kwotę 153,00 zł netto;
 7. b) proponowany termin otwarcia działalności;
 8. Przyszły najemca będzie zobowiązany:
 9. a) przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie robót adaptacyjnych;
 10. b) do zawarcia umów na dostawę: energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości stałych.
 11. c) do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 12. Oferta winna być złożona i podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do oferty winno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferta traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Komarów-Osada ul. Rynek 12”.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11.08.2022 r. do godziny 1000 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub drogą pocztową. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 11.08.2022 r.

 1. Informacje ogólne:
 1. Wszystkich informacji o przedmiocie najmu udzieli pracownik Urzędu Gminy Komarów-Osada w godzinach otwarcia Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr telefonu 846388650.
 2. Oferent, który wygra konkurs zobowiązany jest podpisać umowę najmu w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.
 3. Wójt Gminy Komarów-Osada zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przy uwzględnieniu kryteriów o których mowa w pkt I ust.5.
 4. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty należy zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 27.07.2022 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ………………………………………

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content