Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 27 lipca 2022 | Aktualności

Komarów-Osada, dnia 27.07.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Komarów-Osada

o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komarów-Osada

 

Wójt Gminy Komarów-Osada działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w m. Komarów-Osada, ul. Rynek 12 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 

 1. Informacje o lokalu:
 1. Przedmiotem organizowanego konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w m. Komarów-Osada ul. Rynek 12 o powierzchni użytkowej 111,2 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania.
 2. Lokal przeznaczony jest na działalność gospodarczą.
 3. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Remont oraz przystosowanie lokalu do określonej funkcji leży po stronie najemcy.
 4. Okres umowy najmu: 3 lata od podpisania umowy najmu.
 5. Jako kryteria wyboru ustala się:
 6. a) stawka czynszu najmu, nie obejmuje opłat dotyczących utrzymania lokalu tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych. Minimalną stawkę w konkursie ustala się na kwotę 1112,00 zł netto;
 7. b) proponowany termin otwarcia działalności;
 8. Przyszły najemca będzie zobowiązany:
 9. a) przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie robót adaptacyjnych;
 10. b) do zawarcia umów na dostawę: energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości stałych.
 11. c) do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 12. Oferta winna być złożona i podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do oferty winno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferta traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w m. Komarów-Osada ul. Rynek 12”.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11.08.2022 r. do godziny 1000 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub drogą pocztową. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 11.08.2022 r.

 

 1. Informacje ogólne:
 1. Wszystkich informacji o przedmiocie najmu udzieli pracownik Urzędu Gminy Komarów-Osada w godzinach otwarcia Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr telefonu 846388650.
 2. Oferent, który wygra konkurs zobowiązany jest podpisać umowę najmu w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.
 3. Wójt Gminy Komarów-Osada zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przy uwzględnieniu kryteriów o których mowa w pkt I ust.5.
 4. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty należy zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

  

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 27.07.2022 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ………………………………………

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content