Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 25 lipca 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w związku z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

– Kadłubiska numerem 337/2 o powierzchni 1,50 ha.

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00044339/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych, tereny usług handlu i usług innych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 roku, o godzinie 9 00  w sali Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Cena wywoławcza:

– równowartość 7 q pszenicy rocznie za każdy hektar.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 109,97 zł. (wysokość ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca  2023 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. M.P. z 2023 r., poz. 732) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 28 sierpnia 2023 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 28 sierpnia 2023 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lata z możliwością dalszego przedłużenia.

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działkach przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Stanisław Siek

Sekretarz Gminy

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content