Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 8 maja 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Gminy Komarów-Osada, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/465/2024 Rady Gminy Komarów-Osada z 11 marca 2024 roku, Uchwały Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 11 czerwca 2021 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2024 roku do 31 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pok. nr 17 w godzinach od 7³° do 15³° oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl .

            Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 24 maja 2024 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada o godzinie 1030 do projektu wynikającego z Uchwały XXVII/216/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 oraz o godzinie 1200 do projektu wynikającego z Uchwały XXVII/217/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komarów-Osada, osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pocztą na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres skrzynki: /komarow_osada/SkrytkaESP) oraz wysłane drogą e-mail na adres: poczta@komarow.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komarów-Osada.                                     

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Do pobrania:

 1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada – zmiana tekstowa
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko – zmiana tekstowa
 3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko
 5. Załącznik Nr 1
 6. Załącznik Nr 2
 7. Załącznik Nr 3
 8. Załącznik Nr 4
 9. Załącznik Nr 5
 10. Załącznik Nr 6
 11. Załącznik Nr 7
 12. Załącznik Nr 8
 13. Załącznik Nr 9
 14. Załącznik Nr 10
 15. Załącznik Nr 11
 16. Załącznik Nr 12
 17. Załącznik Nr 13
 18. Załącznik Nr 14
 19. Załącznik Nr 15
 20. Załącznik Nr 16
 21. Załącznik Nr 17
 22. Załącznik Nr 18
 23. Załącznik Nr 19
 24. Załącznik Nr 20
 25. Załącznik Nr 21
 26. Załącznik Nr 22
 27. Załącznik Nr 23
 28. Załącznik Nr 24
 29. Załącznik Nr 25
 30. Załącznik Nr 26
 31. Załącznik Nr 27
 32. Załącznik Nr 28
 33. Załącznik Nr 29
 34. Załącznik Nr 30
 35. Załącznik Nr 31
 36. Załącznik Nr 32
 37. Załącznik Nr 33
 38. Załącznik Nr 34
 39. Załącznik Nr 35
 40. Załącznik Nr 36
 41. Załącznik Nr 37
 42. Załącznik Nr 38
 43. Załącznik Nr 39
 44. Załącznik Nr 40
 45. Załącznik Nr 41
 46. Załącznik Nr 42
 47. Załącznik Nr 43
 48. Załącznik Nr 44
 49. Załącznik Nr 45
 50. Załącznik Nr 46
 51. Załącznik Nr 47
 52. Załącznik Nr 48
 53. Załącznik Nr 49
 54. Załącznik Nr 50
 55. Załącznik Nr 51
 56. Załącznik Nr 52
 57. 3Załącznik Nr 53
 58. Załącznik Nr 54 – legenda
 59. Załącznik Nr 55 – wyrys ze studium

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content