Nowy dodatek osłonowy !

utworzone przez | 26 stycznia 2024 | Aktualności

Do dnia 30 kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć stosowny wniosek o jego przyznanie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, profil zaufany ( wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym).

            Uzyskanie dodatku osłonowego zależne jest od spełniania przez wnioskodawcę kryterium dochodowego.

            Dodatek osłonowy przysługuje:

  1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto
  2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

 Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest dochód z roku 2022.

             W przypadku, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, dodatek przyznaje się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, nie mniej jednak niż 20 zł.

            Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego (dla osób, które ogrzewają dom węglem lub paliwami węglopochodnymi i jest to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków) w 2024 roku będzie wynosiła:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 lub pod numerem telefonu 84 615 31 22.

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       w Komarowie-Osadzie,
                                                                       Marzanna Mikuła

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content