Mieszkańcy Gminy Komarów-Osada !

utworzone przez | 26 stycznia 2024 | Aktualności

            Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu  realizuje zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi.

W celu otrzymania dodatku należy złożyć stosowny wniosek o jego przyznanie osobiście w tutejszym ośrodku lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, profil zaufany ( wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym).

UWAGA!
Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym
w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:

  • 2100 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągniętego w roku 2022.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku: do 30czerwca 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT załącza się:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne i informacji oraz
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                       w Komarowie-Osadzie,
                                                                       Marzanna Mikuła

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content