Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

utworzone przez | 21 lutego 2008 | Ogłoszenia

                                                                                  Komarów-Osada, 2008-02-14

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Szanowni Mieszkańcy!

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Komarów-Osada uchwałą Nr XXVIII/2006/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada, który wszedł w życie z dniem 26 lipca 2006 r. i stanowi obowiązujące prawo miejscowe.

 

W oparciu o art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, jak również § 4 i § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada, na właścicieli nieruchomości zostały nałożone obowiązki m.in. w zakresie:

  • wyposażenia nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

  • zawarcia stosownych umów na odbiór odpadów oraz przechowywania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów przedsiębiorstwu wywozowemu (umowy i dowody płacenia za usługi) przez okres 3 lat,
  • prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
  • systematycznego usuwania odpadów z terenu nieruchomości,
  • utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości,
  • uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
  • oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych posiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, tel. 084 6619370.
W związku z powyższym w sprawie zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz podpisania stosownej umowy na usuwanie odpadów należy kontaktować się z ww. firmą.

Jednocześnie informuję, że dotychczasowy system zbierania odpadów w kontenerach KP -7 służących do zbiorowego usuwania odpadów komunalnych zostanie z dniem 1 kwietnia 2008 r. zlikwidowany. Z poszczególnych miejscowości gminy zabrane zostaną kontenery KP-7 dotychczas służące do zbiorowego usuwania odpadów komunalnych.

 

W celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto powyższe działania będą podlegać kontroli wykonywanej przez upoważnione osoby.

 

Nieprzestrzeganie obowiązków określonych ustawą i regulaminem skutkować będzie nałożeniem kar przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń.

 

Pełny tekst regulaminu znajduje się na stronie internetowej gminy www.komarow.pl oraz w Urzędzie Gminy Komarów-Osada.

 

Mając na względzie właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada, proszę do dnia 31 marca podjąć działania w kierunku realizacji obowiązków wynikających z ww. cytowanych przepisów prawa.

Z poważaniem
Wójt Gminy Komarów-Osada
/-/ Wiesława Sieńkowska

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content