Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodociąg Janówka

utworzone przez | 25 kwietnia 2008 | Ogłoszenia

Komarów-Osada, 2008-04-25

RGO.III.7624-5/08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

zawiadamiam

że w dniu 18 kwietnia 2008 r. na wniosek Gminy Komarów-Osada zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciem wody i modernizacją stacji wodociągowej Janówka, gm. Komarów-Osada.

W ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, można w Urzędzie Gminy Komarów-Osada przy ul. Rynek 15, sekretariat, tel. 0846153102 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się ze złożonym wnioskiem inwestora oraz zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

Ponieważ liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie internetowej: www.komarow.pl oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content