ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

utworzone przez | 3 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 sierpnia 2023 r.  można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w odniesieniu do użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie bydła w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w odniesieniu do świń, owiec, kóz i  koni w ramach limitu przysługującego w 2023 r. należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu    do bydła, świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura  powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz oraz liczbie świń  będących  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni, producent rolny dołącza oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (Wyjątek dla 2023 r.)

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

 

Wójt Gminy

/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Do pobrania:

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content