Zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu

utworzone przez | 14 marca 2022 | Gospodarka odpadami

Od 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają zapisy regulaminu PSZOK w Zamościu, z którego właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy mogą korzystać od 2020 r. w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana polega na zobowiązaniu dostarczających odpady do okazania pracownikowi PSZOK przed przyjęciem odpadów komunalnych jako warunku ich przyjęcia, jednego z wymienionych dokumentów:

– dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Powyższe jest spowodowana nasileniem przypadków przywożenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu różnego rodzajów odpadów z działalności gospodarczej (firm) pod pretekstem, że są to odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców na terenie nieruchomości zamieszkałych, co niewątpliwie wpływa na wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez gminy.

 

W załączeniu:

Treść Regulaminu

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content