Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

utworzone przez | 19 lipca 2018 | Ogłoszenia

Urząd Gminy

Ul. Rynek 15

 22-435 Komarów-Osada                                                                            Komarów-Osada, 17.07.2018 r.

 

RGO.V.6830.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:

– wznowienie granic drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 122 położonej w Zubowice- Kolonia obręb Zubowice

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  840/1 i 840/2 położonych w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów-Osada

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  313 i 314  położonych w miejscowości Kadłubiska, obręb Kadłubiska.

2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 30.11.2018 r.

3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę należy:

a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:

b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz.13:00 na formularzu ofertowym

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,

d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty

6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 31.07.2018 r. do godz.13:15.

7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                           (-) Stanisław Siek                             

                                                            Sekretarz Gminy

Pełna treść zaproszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1284564

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content