Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

utworzone przez | 19 lipca 2018 | Ogłoszenia

Urząd Gminy

Ul. Rynek 15

 22-435 Komarów-Osada                                                                            Komarów-Osada, 17.07.2018 r.

 

RGO.V.6830.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:

– wznowienie granic drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 122 położonej w Zubowice- Kolonia obręb Zubowice

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  840/1 i 840/2 położonych w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów-Osada

– rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  313 i 314  położonych w miejscowości Kadłubiska, obręb Kadłubiska.

2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 30.11.2018 r.

3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę należy:

a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:

b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz.13:00 na formularzu ofertowym

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,

d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty

6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 31.07.2018 r. do godz.13:15.

7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                           (-) Stanisław Siek                             

                                                            Sekretarz Gminy

Pełna treść zaproszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1284564

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content