Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego…

utworzone przez | 25 października 2011 | Projekty Unijne w Gminie

logo rpowl.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

W dniu 6 października 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych”. Jest to projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Zamość, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Gminą Krasnobród oraz Gminą Komarów – Osada.

 

Wartość całkowita projektu – 4 009 479,00 zł,

 

Przyznane dofinansowanie wynosi 3 396 600,00 zł.


Cel pro­jektu:

Głównym celem projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarze powiatu zamojskiego i Miasta Zamość. Obszar ten charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Występują tu unikatowe na skalę europejską i bezcenne z punktu widzenia bogactwa przyrodniczego obszary. Utworzono tu jedyny w południowej części województwa lubelskiego park narodowy – Roztoczański Park Narodowy obejmujący 8483 ha. Dodatkowo na obszarze powiatu zamojskiego zlokalizowany jest Krasnobród – obok Nałęczowa jedno z dwóch uzdrowisk województwa lubelskiego. Obszary te wymagają szczególnej ochrony chemiczno – ekologicznej gdyż charakteryzują się wysokim ryzykiem wystąpienia zagrożenia: pożarowego, chemiczno – ekologicznego, wybuchowego.

Na obszarze objętym projektem zlokalizowane są zakłady przemysłowe o najwyższym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym m.in.; Statoil Poland Baza Gazu w Bortatyczach, Rozlewnia gazu „LAMPOGAS-AGROGAS” w Wólce Nieliskiej, Baza paliw Pawtrans, Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie, Kolejowa Stacja Paliw Bortatycze. Dodatkowo obszar objęty projektem przecinają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie: droga krajowa Nr 17 Warszawa – Lublin – Zamość- Hrebenne, droga krajowa Nr 74 Sulejów – Kielce – Zamość- Zosin, trasa kolejowa LHS: granica państwa z Ukrainą – Hrubieszów – Zamość   Bortatycze – Brody w kierunku Katowic. Drogami krajowymi i wojewódzkimi przewożone są towary niebezpieczne w głównej mierze paliwa i gaz propan-butan. W jednostkowych przypadkach prowadzony jest transport materiałów szczególnie niebezpiecznych. Dlatego istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej z terenu powiatu w samochody ratowniczo-gaśnicze ze specjalistycznym wyposażeniem.

Zakres rze­czowy:

Przedmiotem projektu jest zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostek straży pożarnej z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość tj. 2 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu z przeznaczeniem dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego włączonych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Mokrem na terenie Gminy Zamość, średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Komarowie – Osadzie i średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Krasnobrodzie. Samochody zostaną wyposażone w kurtyny wodne, detektor wielogazowy do monitorowania stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, zestaw chemiczny do ograniczania skażeń substancjami ropopochodnymi i olejami, zraszacze przednie i boczne do ograniczania stref skażeń oraz ubranie kwasoługoochronne przeznaczone do pracy w środowisku chemicznie agresywnym,. Na wyposażeniu samochodu dla jednostki OSP Krasnobród znajdować się będzie łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych na zbiornikach wodnych, pozostałe samochody zostaną wyposażone w hydrauliczne narzędzia ratownicze. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony System Komunikacyjny do samochodów, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia ICT. W siedzibie KM PSP w Zamościu zostanie zainstalowany serwer komunikacyjny z oprogramowaniem współpracujący z Systemem Wspomagania Decyzji. Projekt zakłada także wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringowych – Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności.  Zakupione samochody oraz sprzęt będą spełniały najwyższe wymogi w odniesieniu do parametrów technicznych, określone przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.

Pro­dukty projektu:

– liczba sprzętu zakupionego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5 szt.

– liczba samochodów ratownictwa chemicznego, ekologicznego i ratowniczo – gaśniczych zakupionych w ramach projektu – 5 szt.

Cele szcze­gó­łowe projektu:

– poprawa skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz dla jednostek OSP z miejscowości Mokre (Gmina Zamość,) Komarów – Osada, Krasnobród,

– przeciwdziałanie negatywnym skutkom klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych, pożarów na obszarze powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego,

– profesjonalizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gmin: Zamość, Komarów – Osada, Krasnobród poprzez: zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń wraz wyposażaniem oraz poprzez utworzenie Jednostek Operacyjno – Technicznych (JOT) w OSP Mokrem (Gmina Zamość), OSP Krasnobród, OSP Komarów – Osada.

Rezul­taty projektu:

– liczba osób objętych działaniem zakupionego sprzętu – 175 738 osób,

– powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu – 190 200 ha.

 

W dłuższym okresie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:

– wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów,

– przeciwdziałanie i neutralizację zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,

– zmniejszenie i ograniczenie strat materialnych oraz liczby poszkodowanych w zdarzeniach,

– poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu,

– wzrost spójności przestrzennej województwa lubelskiego.

 

 

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content