Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”

utworzone przez | 8 marca 2019 | Projekty Unijne w Gminie

Informujemy, że w dniu 08 marca 2019 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, w formie współfinansowania UE. Kwota dofinansowania 2 638 856,53 zł. Środki finansowe gminy 3 406 745,67 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 6 045 602,20 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Komarów-Osada.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • Całościowa rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada z modernizacją parku poprzez dokonanie nasadzeń zieleni, wykonanie alejek spacerowych, nowych schodów i chodników oraz postawienie ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery – wraz z wykonaniem oświetlenia terenu.
  • Modernizacja przystanku autobusowego z przeznaczeniem lokali pod działalność organizacji pozarządowych.
  • Przebudowa wejść do lokali handlowych i chodników.
  • Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej piekarni tzw. „Jasiukówa” z przeznaczeniem na nowoczesną czytelnię i bibliotekę oraz zagospodarowanie terenu przy tym obiekcie.
  • Przebudowa drogi z wyznaczeniem miejsc parkingowych, budową fontanny, schodów terenowych przy budynku Urzędu Gminy, budową oświetlenia terenu i zagospodarowaniem skwerów.

Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada z całą pewnością wpłynie na rozwój Naszej gminy. Z nowoczesnej infrastruktury będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, których jest 21.

Realizacja projektu wpłynie również na estetykę centrum miejscowości, w której znajdują się najważniejsze instytucje w gminie – poczta, bank, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Kultury, kościół, apteki, sklepy.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content