Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

utworzone przez | 20 stycznia 2023 | Gospodarka odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na  terenie Gminy Komarów-Osada posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o złożenie w terminie do 28 lutego 2023 r. osobiście (siedziba Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul.  Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój 16) lub drogą elektroniczną na adres: poczta@komarow.pl lub u inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgłoszenia ww. obiektów do ewidencji.

Formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ,  w Urzędzie Gminy, u inkasenta oraz dostępny będzie u sołtysów.

W przypadku nie złożenia informacji w powyższym terminie, ustalenie wyposażenia nieruchomości w powyższe obiekty na nieczystości ciekłe nastąpi podczas kontroli na nieruchomości.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Przez określenie właściciel nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 16, tel. 84 6153102 lub 84 6388643.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, posiadających aktualne zezwolenia Wójta Gminy Komarów-Osada:

  1. EKO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Szewczuk, Szopinek 104A, 22-400 Zamość, tel. 504066673,
  2. P.P.H.U. AXIM Miska Sylwester, ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce, tel. 661687372*,
  3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel. 84 6619370.

*przedsiębiorca, uprawniony również do zawarcia umowy w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji z terenu gminy Komarów-Osada

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content