ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

utworzone przez | 14 lutego 2023 | Gospodarka odpadami

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519) w związku z Uchwałą Nr XLVI/384/2023  Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2023 r. poz. 523), zawiadamiam że:
od dnia 1 marca 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
    i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 54,00  zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Urząd Gminy Komarów-Osada

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów 

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy oraz kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do tutejszego Urzędu Gminy  nową deklarację, w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana składając w tym zakresie nową deklarację.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 846153102, 846388643.

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                                                                                                                         /-/ mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content