Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

utworzone przez | 24 września 2012 | Ogłoszenia

 

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w Urzędzie Gminy Komarów-Osada projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Komarów-Osada.

LasUproszczone plany urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. art. 21, p. 1, ust. 2 (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.435).

Uproszczone plany urządzenia lasu, zgodnie z w/w ustawą, są podstawą naliczania podatku leśnego.

W okresie od 30.09.2012 r. do 30.10.2012 r. zainteresowani właściciele lasów proszeni są o sprawdzenie poprawności wpisów do projektów planów oraz wniesienie ewentualnych uwag i wniosków.

W projektach uproszczonych planów urządzenia lasu ujęto lasy figurujące w ewidencji gruntów jako „LS” oraz istniejące w terenie zalesienia (również „samosiewy”) nieujęte w ewidencji gruntów jako „LS” – grunty te będą przeklasyfikowane (na koszt Starostwa Powiatowego w Zamościu) na „LS”.

W związku z ewentualną zmianą klasyfikacji gruntów prosi się o zwrócenie szczególnej uwagi właścicieli gruntów i wniesienie uwag o nie ujętych lasach (jeśli spełniają kryteria wymagane do uznania za las), lub nie wyrażenia zgody na zmianę klasyfikacji.

Projekty planów opracował podmiot wykonawstwa urządzeniowego Eko Las Dariusz Chromiec (tel. kontakt. 606 81 8598)

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content