Zawiadomienie o konsultacjach projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

utworzone przez | 27 czerwca 2024 | INFORMACJE I KOMUNIKATY, Ogłoszenia

Komarów-Osada, 2024.06.27

OŚR.6140.2.2024

Zawiadomienie o konsultacjach projektu zmiany

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

Stosownie do treści art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt (Dz.U. z 2023 r, poz. 1580 ze zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Komarów-Osada do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”.

Opinie o projekcie można składać pisemnie, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07.30 do 15.30, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@komarow.pl .

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 przytoczonej na wstępie ustawy, wydanie przedmiotowej opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu zmiany programu, t.j. do dnia 18 lipca 2024 roku. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu zmiany programu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96 , na stronie internetowej pod adresem www.komarow.pl w zakładce Ogłoszenia oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Data podania do publicznej wiadomości 27.06.2024 r.

Wójt Gminy

/-/ Wiesława Sieńkowska

Plik

Plik źródłowy

Załączniki

Projekt UCHWAŁA RADY GMINY KOMARÓW-OSADA zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

Formularz konsultacji projektu

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content