Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój piękny zakątek”

utworzone przez | 25 maja 2020 | Aktualności

Organizatorem konkursu plastycznego „Mój piękny zakątek” jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Komarów-Osada.

 

TEMAT KONKURSU

Tematem jest piękny zakątek gminy Komarów-Osada.

Oczekujemy, że przedstawicie miejsca, które Was zachwycają, które mają wiele interesujących i różnorodnych „twarzy natury”. Zachęcamy, abyście pokazali nam ciekawe i niepowtarzalne miejsca – klimatyczne zakątki, pełne kontrastów, różnorodność terenu a także drogi, po których spacerując można dostrzegać bogactwo przyrody.

Ważnym aspektem jest nasycenie kolorów, więc prosimy o odważne zestawienia barw w wybranej technice.

          CELE KONKURSU :

 • tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym mieszkamy,
 • budzenie zainteresowania bogactwem krajobrazu i dostrzeganie jego walorów,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych i ich popularyzacja wśród mieszkańców, rozwijanie talentów,
 • kształcenie wyobraźni, indywidualizmu, kreatywności artystycznej,
 • promocja Gminy Komarów-Osada i lokalnego środowiska twórczego;

 

PRACE OCENIANE BĘDĄ W III KATEGORIACH WIEKOWYCH:

 • I kategoria Wiek 10 – 13 lat,
 • II kategoria wiek 14 – 18 lat,
 • III kategoria wiek 19 lat i więcej.

 KRYTERIA OCENY

 • Wybór tematu, pomysłowość,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • wartość wkładu pracy,
 • dobór barw, kompozycję, kreatywność,
 • estetykę wykonania.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ: 

Do konkursu należy przesłać prace malowane lub rysowane w formacie A3, wszystkie inne nie będą podlegać ocenie. Technika prac jest dowolna.

TERMINY I MIEJSCA:

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć prace w określonej regulaminem formie do dnia 30 czerwca (włącznie) w godzinach 9 – 14 do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie Prace należy wysłać na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada lub złożyć osobiście w Domu Kultury.

 • Prace powinny być podpisane na odwrocie: temat pracy, imię i nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego (w przypadku osób nieletnich – nr tel. opiekuna prawnego).
 • Komisja konkursowa oceni prace według podanych kryteriów i wyłoni zwycięzców.
 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej do 14 lipca 2020 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozwiązania konkursu w planowanym pierwotnie terminie, jeśli ilość lub jakość zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną ocenę.
 • Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na wystawie w Domu Kultury.
 • O terminie wręczenia dyplomów i nagród poinformujemy telefonicznie.
 • Wszystkie prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs, w celach określonych w Regulaminie oraz promowania działalności organizatora i gminy Komarów-Osada.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za akceptację przez uczestnika konkursu – a w przypadku uczestnika niepełnoletniego –  jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji zdjęć na potrzeby związane z realizacją konkursu oraz promocją gminy Komarów-Osada.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content