Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Gospodarka odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bieżące informacje

GMINA KOMARÓW-OSADA SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OBJĘŁA WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY, INSTYTUCJE, PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ), NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAWARCIA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO ICH ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA. Wykonując obowiązki w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Komarów-Osada lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komarów-Osada przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada - Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada ze zm.

Czytaj więcej: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bieżące informacje
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30