ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

utworzone przez | 8 października 2020 | Ogłoszenia

Gmina Komarów-Osada zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”, wspófinansowanego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPOWL na lata 2014-2020, Umowa RPLU.13.04.00-06-0046/17/00 o dofinansowanie projektu w ramach RPOWL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich,

w podziale na zadania:

1. Zadanie Nr 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada,

2. Zadanie Nr 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada – Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno – usługowego.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował wszelkie czynności związane z realizacją usługi, tj. w szczególności w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen świadczonej usługi.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje na temat każdego zadania znajdują się w załączniku – formularz szacowania wartości zamówienia.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji usługi dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 13 października 2020 r. na adres: poczta@komarow.pl

Do pobrania:

Formularz szacowania wartości zamówienia.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content