Realizujemy projekt „Cyfrowe lubelskie”

utworzone przez | 26 lutego 2024 | Aktualności

Na podstawie umowy nr: FELU.02.01-IZ.00-0010/23-00 nasza Gmina jako Lider Projektu partnerskiego, pozyskała dofinansowanie w wysokości 8.180.324,46 zł z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.

Wspólnie z Gminami: Adamów, Grabowiec, Łukowa, Radecznica i Stary Zamość, będziemy realizować projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”, którego celem jest m.in. ułatwienie naszym mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do następujących celów szczegółowych:

1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,

2) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,

3) Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,

4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług. Planuje się uruchomienie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim poziomem dojrzałości (159 usług transakcyjnych – 4 poziom oraz 168 usług spersonalizowanych – 5 poziom), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw).

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom:

wdrożeniu i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędów oraz uruchomienie dedykowanych rozwiązań front-office dla mieszkańców. Zakłada się maksymalne wykorzystanie rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym, w tym mechanizmów platformy ePUAP, Węzła Krajowego, usługi mObywatel, Krajowego systemu e-Doręczeń. Zaplanowano udostępnienie baz danych zawierających zdigitalizowane zasoby ISP poprzez API. Przewiduje się wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne a wszystkie rozwiązania dostępne dla mieszkańców będą dostępne przez strony responsywne. Systemy wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. Interoperacyjności i wytyczne WCAG w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu planuje się kolejno:

  • opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przeprowadzenie zamówień publicznych,
  • uzupełnienie infrastruktury sprzętowej w zakresie koniecznym dla realizacji dalszych działań,
  •  rozbudowę i modernizację systemów wewnętrznych urzędów (w tym zakup i wdrożenie nowych systemów informatycznych),
  • Digitalizację zasobów informacji sektora publicznego (ISP),
  • uruchomienie e-usług w oparciu o rozbudowane i zmodernizowane systemy wewnętrzne poszczególnych urzędów,
  • uruchomienie wspólnej dla gmin – partnerów projektu platformy planowania przestrzennego i udostępniania zasobów ISP,
  • podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędów.

Po roku od zakończenia realizacji projektu zakłada się osiągnięcie wskaźnika Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych na poziomie 1620 osób.

Wartość projektu 9 623 911,14 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich 8 180 324,46 zł

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content