Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 14 października 2013 | Projekty Unijne w Gminie

logo_wykluczenie.jpg
 
 
 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 Z przyjemnością informujemy, że Gmina Komarów-Osada przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Komarów-Osada” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. ,,Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.

        Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych oraz zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych.

W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

 

Nr umowy o dofinansowanie : POIG.08.03.00-06-364/13-00

Wartość projektu: 524 160,00 zł.

Termin realizacji: od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie na stronie www.komarow.pl

 oraz Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 84 615 31 02

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content