Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 14 października 2013 | Projekty Unijne w Gminie

logo_wykluczenie.jpg
 
 
 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 Z przyjemnością informujemy, że Gmina Komarów-Osada przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Komarów-Osada” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. ,,Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.

        Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych oraz zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych.

W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

 

Nr umowy o dofinansowanie : POIG.08.03.00-06-364/13-00

Wartość projektu: 524 160,00 zł.

Termin realizacji: od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie na stronie www.komarow.pl

 oraz Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 84 615 31 02

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content