Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 14 października 2013 | Projekty Unijne w Gminie

logo_wykluczenie.jpg
 
 
 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 Z przyjemnością informujemy, że Gmina Komarów-Osada przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Komarów-Osada” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. ,,Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.

        Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych oraz zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych.

W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

 

Nr umowy o dofinansowanie : POIG.08.03.00-06-364/13-00

Wartość projektu: 524 160,00 zł.

Termin realizacji: od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie na stronie www.komarow.pl

 oraz Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 84 615 31 02

 

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content