Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-25 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na ognisko muzyczne, które odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: od 2020-08-19 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty, które odbywały się będą w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00 począwszy do 19 sierpnia 2020r.

Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

 

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna”

Informujemy, że w dniu 13 maja 2019 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna” w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w  miejscowości Ruszczyzna. Przebudowa i wyposażenie świetlicy pozwoli na zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości Ruszczyzna. Działanie będzie wpływać na poprawę życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.


Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że zostały rozpoczęte prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wybrano oferenta prac remontowo-konserwatorskich obelisku KOLOS w miejscowosci Kraczew

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze informuje, że w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego 30.07.2018r., którego przedmiotem były „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”, wybrana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn. Wartość oferty brutto 48 450,71 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) informuje o wyborze partnera – przedsiębiorcy spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” .

W wymaganym terminie złożono jedną ofertę.

Na partnera projektu zostało wybrane:  Stowarzyszenia Aktywni w Kulturze ul. Kościuszki 12, 22-435 Komarów-Osada

Więcej artykułów…

 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 2. Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 3. Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 4. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy
 5. Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 6. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"
 7. Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 8. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 9. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 10. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 11. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 12. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 13. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 14. Zaangażowani i pomocni
 15. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 16. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 17. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 18. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 19. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 20. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 21. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 22. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 23. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 24. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 25. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 26. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 27. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 28. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 29. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 30. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 31. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 32. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 33. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 34. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 35. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 36. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 37. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 38. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 39. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 40. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 41. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 42. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 43. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 44. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 45. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 46. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 47. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 48. Trwa budowa sieci wodociągowej
 49. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 50. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 51. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 52. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 53. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 54. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 55. Kolejna świetlica do remontu
 56. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 57. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 58. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 59. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30