Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...

logo rpowl.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

W dniu 6 października 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych”. Jest to projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Zamość, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Gminą Krasnobród oraz Gminą Komarów – Osada.

 

Wartość całkowita projektu - 4 009 479,00 zł,

 

Przyznane dofinansowanie wynosi 3 396 600,00 zł.

Cel pro­jektu:

Głównym celem projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarze powiatu zamojskiego i Miasta Zamość. Obszar ten charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Występują tu unikatowe na skalę europejską i bezcenne z punktu widzenia bogactwa przyrodniczego obszary. Utworzono tu jedyny w południowej części województwa lubelskiego park narodowy – Roztoczański Park Narodowy obejmujący 8483 ha. Dodatkowo na obszarze powiatu zamojskiego zlokalizowany jest Krasnobród – obok Nałęczowa jedno z dwóch uzdrowisk województwa lubelskiego. Obszary te wymagają szczególnej ochrony chemiczno – ekologicznej gdyż charakteryzują się wysokim ryzykiem wystąpienia zagrożenia: pożarowego, chemiczno – ekologicznego, wybuchowego.

Na obszarze objętym projektem zlokalizowane są zakłady przemysłowe o najwyższym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym m.in.; Statoil Poland Baza Gazu w Bortatyczach, Rozlewnia gazu „LAMPOGAS-AGROGAS” w Wólce Nieliskiej, Baza paliw Pawtrans, Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie, Kolejowa Stacja Paliw Bortatycze. Dodatkowo obszar objęty projektem przecinają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie: droga krajowa Nr 17 Warszawa - Lublin – Zamość- Hrebenne, droga krajowa Nr 74 Sulejów – Kielce - Zamość- Zosin, trasa kolejowa LHS: granica państwa z Ukrainą – Hrubieszów - Zamość   Bortatycze - Brody w kierunku Katowic. Drogami krajowymi i wojewódzkimi przewożone są towary niebezpieczne w głównej mierze paliwa i gaz propan-butan. W jednostkowych przypadkach prowadzony jest transport materiałów szczególnie niebezpiecznych. Dlatego istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej z terenu powiatu w samochody ratowniczo-gaśnicze ze specjalistycznym wyposażeniem.

Zakres rze­czowy:

Przedmiotem projektu jest zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostek straży pożarnej z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość tj. 2 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu z przeznaczeniem dla Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego włączonych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP w Mokrem na terenie Gminy Zamość, średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP w Komarowie - Osadzie i średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP w Krasnobrodzie. Samochody zostaną wyposażone w kurtyny wodne, detektor wielogazowy do monitorowania stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, zestaw chemiczny do ograniczania skażeń substancjami ropopochodnymi i olejami, zraszacze przednie i boczne do ograniczania stref skażeń oraz ubranie kwasoługoochronne przeznaczone do pracy w środowisku chemicznie agresywnym,. Na wyposażeniu samochodu dla jednostki OSP Krasnobród znajdować się będzie łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych na zbiornikach wodnych, pozostałe samochody zostaną wyposażone w hydrauliczne narzędzia ratownicze. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony System Komunikacyjny do samochodów, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia ICT. W siedzibie KM PSP w Zamościu zostanie zainstalowany serwer komunikacyjny z oprogramowaniem współpracujący z Systemem Wspomagania Decyzji. Projekt zakłada także wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringowych - Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności.  Zakupione samochody oraz sprzęt będą spełniały najwyższe wymogi w odniesieniu do parametrów technicznych, określone przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.

Pro­dukty projektu:

- liczba sprzętu zakupionego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 5 szt.

- liczba samochodów ratownictwa chemicznego, ekologicznego i ratowniczo - gaśniczych zakupionych w ramach projektu - 5 szt.

Cele szcze­gó­łowe projektu:

- poprawa skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz dla jednostek OSP z miejscowości Mokre (Gmina Zamość,) Komarów – Osada, Krasnobród,

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych, pożarów na obszarze powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego,

- profesjonalizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gmin: Zamość, Komarów - Osada, Krasnobród poprzez: zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń wraz wyposażaniem oraz poprzez utworzenie Jednostek Operacyjno – Technicznych (JOT) w OSP Mokrem (Gmina Zamość), OSP Krasnobród, OSP Komarów – Osada.

Rezul­taty projektu:

- liczba osób objętych działaniem zakupionego sprzętu - 175 738 osób,

- powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu - 190 200 ha.

 

W dłuższym okresie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów,

- przeciwdziałanie i neutralizację zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,

- zmniejszenie i ograniczenie strat materialnych oraz liczby poszkodowanych w zdarzeniach,

- poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu,

- wzrost spójności przestrzennej województwa lubelskiego.

 

 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30