Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

utworzone przez | 8 marca 2024 | Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 103,00

Całkowita wartość inwestycji: 23 103,00

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

– osobami posiadającymi:

   * orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

   * orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności
i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością
i sprawującej całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i  nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy placówek pobytu całodobowego, dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

REALIZACJA PROGRAMU

W ramach edycji zaplanowano objęcie wsparciem 3 opiekunów osoby dorosłej. Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Osoba zakwalifikowana do Programu z terenu Gminy Komarów-Osada będzie korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content