Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.

utworzone przez | 11 grudnia 2012 | Ogłoszenia

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osadao wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XII/68/11 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada, Uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały XII/68/11  Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 14 grudnia 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.12.2012 r. do 14.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój nr 17, w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, pokój nr 9 o godz. 11.00 .

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komarów-Osada  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2013 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm. ) na adres: poczta@komarow.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2013 r.

Komarów-Osada, dnia 2012-12-11

                                             (-) Wiesława Sieńkowska

                                                 Wójt Gminy Komarów-Osada

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content