Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada uchwalonego Uchwałą Nr X/64/2003 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 5 grudnia 2003 roku

utworzone przez | 30 kwietnia 2024 | Aktualności

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada uchwalonego Uchwałą Nr X/64/2003 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 5 grudnia 2003 roku

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku z:

 • Uchwałą Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/465/2024 Rady Gminy Komarów-Osada z 11 marca 2024 roku,
 • Uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 11 czerwca 2021 roku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy  oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 8 maja 2024 roku do 31 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pok. Nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

            Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 24 maja 2024 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada o godzinie 1030 do projektu wynikającego z Uchwały XXVII/216/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 oraz o godzinie 1200do projektu wynikającego z Uchwały XXVII/217/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komarów-Osada, osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pocztą na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres skrzynki: /komarow_osada/SkrytkaESP) oraz wysłane drogą e-mail na adres: poczta@komarow.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komarów-Osada.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content