Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

utworzone przez | 28 lipca 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” KRS 0000492608, złożyło wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnia Akademia Rozmaitości”, w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327z późn.zm.).

Wójt Gminy Komarów-Osada uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Aktywni w Kulturze” jego realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu). Zgodnie z art. 19 a ust 4 wyżej wymiennej ustawy do dnia 4 sierpnia 2022 roku można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Komarów-Osada (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój nr 6), na adres poczta@komarow.pl, lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Komarów-Osada zawrze ze Stowarzyszeniem „Aktywni w Kulturze” umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnia Akademia Rozmaitości”.

(-) Stanisław Siek

Sekretarz Gminy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content