Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

utworzone przez | 28 lipca 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” KRS 0000492608, złożyło wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnia Akademia Rozmaitości”, w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327z późn.zm.).

Wójt Gminy Komarów-Osada uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Aktywni w Kulturze” jego realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu). Zgodnie z art. 19 a ust 4 wyżej wymiennej ustawy do dnia 4 sierpnia 2022 roku można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Komarów-Osada (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój nr 6), na adres poczta@komarow.pl, lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Komarów-Osada zawrze ze Stowarzyszeniem „Aktywni w Kulturze” umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnia Akademia Rozmaitości”.

(-) Stanisław Siek

Sekretarz Gminy

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content