Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 26 sierpnia 2020 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)  na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

  1.   – Krzywystok numerem 335/1 o powierzchni 0,1639 ha, cena wywoławcza 29.175,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych);

Krzywystok numerem 335/2 o powierzchni 0,1639 ha, cena wywoławcza 29.175,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych);

Krzywystok numerem 335/3 o powierzchni 0,1638 ha, cena wywoławcza 29.159,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych);

Krzywystok numerem 335/4 o powierzchni 0,1638 ha, cena wywoławcza 30.600,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych);

Krzywystok numerem 335/6 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote);

Krzywystok numerem 335/7 o powierzchni 0,1723 ha, cena wywoławcza 35.566,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych);

Krzywystok numerem 335/8 o powierzchni 0,1723 ha, cena wywoławcza 35.566,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych);

Krzywystok numerem 335/9 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote);

Krzywystok numerem 335/10 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

2. przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: decyzji Wojewody Zamojskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku znak G.VI.828-23/231/95.

3. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.

4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są pod tereny budownictwa zagrodowego.

5. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.

6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.  1362).

7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 830 na działkę numer 335/1, o godzinie 900 na działkę numer 335/2, o godzinie 930na działkę numer 335/3, o godzinie 1000 na działkę numer 335/4, o godzinie 1030 na działkę numer 335/6, o godzinie 1100 na działkę numer 335/7, o godzinie 1130 na działkę numer 335/8, o godzinie 1200 na działkę numer 335/9, o godzinie 1230 na działkę numer 335/10.

8. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 września 2020 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 25 września 2020 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

10. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowej tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzywystok, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.

11. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02 wew. 45.

12. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

                                                                (-) Wiesława Sieńkowska

                                                                         Wójt Gminy

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content