Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 11 lipca 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) § 4 Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

  1. – Antoniówka numerem 23 o powierzchni 0,61 ha, cena wywoławcza 74.900,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych);

– Tuczapy numerem 112/6 o powierzchni 0,030 ha, cena wywoławcza 13.500,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych);

– Komarów Osada numerem 758 o powierzchni 0,01 ha, cena wywoławcza 1.700,00 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

  1. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044337/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 23), Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku znak GN-Z.7510.1.35.2017.MG.n. (działka numer 112/6), księgi wieczystej ZA1T/00044413/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 758).
  2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargów i wymagane będą w terminie do zawarcia aktów notarialnych.
  3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komarów-Osada Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są: w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych (działka numer 23), pod tereny upraw rolnych (działka numer 112/6), pod tereny zieleni nieurządzonej (działka numer 758).
  4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
  5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz.  2569 z późn. zm.).
  6. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2023 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 900 na działkę numer 23, 930 na działkę numer 112/6, 1000 na działkę numer 758.
  7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2023 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Z dniem 17 sierpnia 2023 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

10. Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na działce numer 23 sporządzono świadectwo energetyczne numer SCHE/19346/4/2023.

11. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Antoniówka, Tuczapy i Komarów-Osada, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.

12. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.

13. Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu z przyczyn uzasadnionych.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content