Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych

utworzone przez | 9 września 2019 | Ogłoszenia

 WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem pomieszczeń użytkowych, wymienionych w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 14.08.2019 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanych przy ul. Rynek 34, w budynku pawilonu handlowego. KW ZA1T/0076468/3 Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy nr 2, działka oznaczona Nr 712/6.

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu wynosi 66,00 m2 w podpiwniczeniu budynku pawilonu handlowego. Pomieszczenia wyposażone są w instalację energii elektrycznej, wodną (bez kanalizacji), centralne ogrzewane z kotłowni gazowej.

Cena wywoławcza do przetargu na lokal wynosi 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto. Minimalne postąpienie – 2,00 zł.

Do wynegocjowanych stawek czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokość tj., 23%.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Umowa może być zawarta na okres 10 lat, z możliwością jej przedłużenia aneksem.

Stawka czynszu nie obejmuje: dostawy ciepła, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, podatku od nieruchomości, opłat za zużytą wodę. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 13 września 2019 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.

W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przedmiotowe ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie Urzędu Gminy  www.komarowosada.bip.lubelskie.pl oraz ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Wójt Gminy

 mgr Wiesława Sieńkowska

Prośba do Mieszkańców Gminy Komarów-Osada o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, Prowadzone są aktualnie prace nad opracowaniem Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla naszej gminy. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem.   Państwa opinia jest niezwykle...

RADOSNE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W GMINIE KOMARÓW-OSADA

Święto pieczonego ziemniaka w gminie Komarów-Osada stało się już tradycją. Tegoroczne święto odbyło się w Świetlicy w Wiejskiej w Ruszczyźnie. Zabawa była rewelacyjna uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach z ziemniakiem w roli głównej. Spotkanie rozpoczął...

Uczczono pamięć ofiar II Wojny Światowej

W dniu 17 września 2023 roku w Dubie odbyła się uroczystość upamiętniająca pomordowanych podczas II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięła delegacja z Gminy Komarów-Osada, która złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła symboliczne znicze.

WARSZTATY „EKOZAPACHY – AROMATERAPIA”

Mnóstwo zapachów, spora dawka wiedzy, relaks oraz pozytywna energia – tak przebiegło drugie spotkanie z aromaterapii zorganizowane w ramach cyklu warsztatów 5xEko. Warsztaty prowadziła przesympatyczna Pani Marta Bielec. Podczas warsztatów Pani Marta opowiadała o...
Skip to content