Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych przy ul. Rynek 12, w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie

utworzone przez | 20 grudnia 2017 | Ogłoszenia

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na najem pomieszczeń użytkowych, wymienionych w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 24.11.2017 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanych przy ul. Rynek 12, w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/00057609/5 Obręb geodezyjny Nr 9, działka oznaczona Nr 720.

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu wynosi 59,60 m2 na piętrze budynku. Pomieszczenia wyposażone są w instalację energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewane z kotłowni gazowej, instalację telefoniczną z dostępem do internetu, windą osobową. Pomieszczenia na piętrze posiadają oprzyrządowanie do łóżek szpitalnych, instalację przyzywową.

Cena wywoławcza do przetargu na lokale na piętrze wynosi 8,00 zł za 1m2powierzchni użytkowej netto. Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni użytkowej doliczony zostanie czynsz za użytkowanie gruntu w wysokości 0,01 zł za 1m2.

Do wynegocjowanych stawek czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokość tj., 23%.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Umowa może być zawarta na okres 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia aneksem.

Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, podatku od nieruchomości, opłat za zużyta wodę. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 stycznia 2018 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 02 stycznia 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.

W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przedmiotowe ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie Urzędu Gminy  www.komarowosada.bip.lubelskie.pl oraz ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                          Wójt Gminy

                                           mgr Wiesława Sieńkowska 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content