Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

utworzone przez | 23 grudnia 2015 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 20.11.2015 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 35/2, na przystanku autobusowym w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/000444113/0 Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 1, działka oznaczona Nr 629/4.
Powierzchnia lokalu wynosi 12,00m2, wyposażone w instalację energii elektrycznej.
Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.
Minimalne postąpienie – 1,00 zł.
Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 grudnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 00/100), co stanowi 20 % rocznego czynszu uiszczanego z przedmiotowego lokalu liczonego od ceny wywoławczej bez podatku VAT.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 1 dzień przed przetargiem tj. do dnia 28 grudnia 2015 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.
W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
                                                                Wójt Gminy
                                                                mgr Wiesława Sieńkowska

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 28 listopada 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 683...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarów- Osada do 2030 r.

W załączeniu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada oraz formularz zgłaszania uwag i propozycji. Do pobrania: GPR Komarów-Osada projekt dokumentu do konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do GPR Załącznik nr 1 do Zarządzenia formularz uwag do GPR...
Skip to content