Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

utworzone przez | 23 grudnia 2015 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 20.11.2015 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 35/2, na przystanku autobusowym w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/000444113/0 Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 1, działka oznaczona Nr 629/4.
Powierzchnia lokalu wynosi 12,00m2, wyposażone w instalację energii elektrycznej.
Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.
Minimalne postąpienie – 1,00 zł.
Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 grudnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 00/100), co stanowi 20 % rocznego czynszu uiszczanego z przedmiotowego lokalu liczonego od ceny wywoławczej bez podatku VAT.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 1 dzień przed przetargiem tj. do dnia 28 grudnia 2015 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.
W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
                                                                Wójt Gminy
                                                                mgr Wiesława Sieńkowska

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content