Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 26 kwietnia 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póżn. zm.) w związku z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

Wolica Śniatycka numerem 374/1 o powierzchni 0,30 ha;

Śniatycze numerem 78 o powierzchni 0,20 ha;

Tomaszówka numerem 95 o powierzchni 0,80 ha (powierzchnia całkowita 0,91 ha).

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: księgi wieczystej ZA1T/00044336/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 374/1), ZA1T/00044335/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (działka numer 78) Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 lipca 2020 roku sygn. akt I Ns 538/19 (działka numer 95).

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483, z późniejszymi zmianami działki przeznaczone są: działka numer 374/1 pod tereny upraw rolnych, działka numer 78 pod tereny upraw rolnych, działka numer 95 w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku, o godzinie 9 00  na dzierżawę działki numer 374/1, o 9 15 na dzierżawę działki numer 78, o godzinie 9 30 na dzierżawę działki numer 95.

Cena wywoławcza:

– równowartość 10,60 q pszenicy rocznie za każdy hektar.

Wadium w wysokości równowartości 1 q pszenicy – 93,04 zł. (wysokość ustalona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca  2021 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. – M.P. z 2021 r., poz. 652) należy wpłacić najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu, to jest do dnia 30 maja 2022 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. Z dniem 30 maja 2022 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Przy przetargu będą przestrzegane procedury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem na wpłaconego wadium.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony, to jest na 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Szczegółowe informacje o przetargach oraz działkach przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content