Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu o

utworzone przez | 2 marca 2015 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu  i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Oferty można składać w terminie do dnia 24 marca 2015 roku (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=944776

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content