Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu o

utworzone przez | 2 marca 2015 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu  i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Oferty można składać w terminie do dnia 24 marca 2015 roku (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=944776

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content