Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 8 maja 2023 | Aktualności

Działając na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Komarów-Osada.

Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Uchwały Rady Gminy Komarów-Osada o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Komarów-Osada wraz z załącznikami.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 8 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  1. a) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Komarów-Osada https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=1879803 i na stronie https://komarow.pl/ oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada;
  2. b) wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:

– drogą elektroniczną na adres: poczta@komarow.pl

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,

– osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30;

  1. c) zbieranie do protokołu uwag ustnych (Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia):

– osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,  w pok. 13 w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr 84 615 31 02  wew. 50 w godzinach od 7.30 do 15.30;

  1. d) anonimowa ankieta on-line (wzór stanowi Załącznik nr 3 do zarządzenia) dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Komarów-Osada:

https://forms.gle/82vMPMkuA7XaUuSj7

  1. e) spotkanie rewitalizacyjne organizowane w formie stacjonarnej lub online. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Komarów-Osada https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/?id=6 i na stronie https://komarow.pl/ na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem;
  2. f) nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

– z datą wpływu przed 8 maja 2023 r. oraz po 9 czerwca 2023 r.,

– niepodpisane imieniem i nazwiskiem,

– przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym

(z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami  rewitalizacji).

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  1. a) ogólnogminny — uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy gminy Komarów-Osada,
  2. b) środowiskowy – dotyczący interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Do pobrania :

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content