Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 2 grudnia 2020 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 

 1. Krzywystok numerem 335/1 o powierzchni 0,1639 ha, cena wywoławcza 29.175,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych);

Krzywystok numerem 335/2 o powierzchni 0,1639 ha, cena wywoławcza 29.175,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych);

Krzywystok numerem 335/3 o powierzchni 0,1638 ha, cena wywoławcza 29.159,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych);

Krzywystok numerem 335/4 o powierzchni 0,1638 ha, cena wywoławcza 30.600,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych);

Krzywystok numerem 335/6 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote);

Krzywystok numerem 335/7 o powierzchni 0,1723 ha, cena wywoławcza 35.566,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych);

Krzywystok numerem 335/8 o powierzchni 0,1723 ha, cena wywoławcza 35.566,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych);

Krzywystok numerem 335/9 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote);

Krzywystok numerem 335/10 o powierzchni 0,1724 ha, cena wywoławcza 35.584,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

 1. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku znak G.VI.828-23/231/95.
 2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagalne będą w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są pod tereny budownictwa zagrodowego.
 4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
 5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.  1655).
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 830 na działkę numer 335/1, o godzinie 900 na działkę numer 335/2, o godzinie 930 na działkę numer 335/3, o godzinie 1000 na działkę numer 335/4, o godzinie 1030 na działkę numer 335/6, o godzinie 1100 na działkę numer 335/7, o godzinie 1130 na działkę numer 335/8, o godzinie 1200 na działkę numer 335/9, o godzinie 1230 na działkę numer 335/10.
 7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 stycznia 2021 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
 8. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
 9. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowej tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzywystok, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.
 10. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych działek został przeprowadzony w dniu 30 września 2020 roku, drugi w dniu 13 listopada 2020 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 11. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02 wew. 45.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

                                                   (-) Wiesława Sieńkowska

                                                           Wójt Gminy

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content