Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 27 kwietnia 2021 | Aktualności

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

  1. – Kolonia Tomaszówka numerem 113 o powierzchni 0,13 ha, cena wywoławcza 4.480,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych);

– Kolonia Tomaszówka numerem 95 o powierzchni 0,91 ha, cena wywoławcza 99.930,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);

Dub numerem 285/1 o powierzchni 0,16 ha, cena wywoławcza 750,00 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych);

Dub numerem 434/1 o powierzchni 0,49 ha, cena wywoławcza 2.300,00zł. (słownie: dwa tysiące trzysta złotych);

Swaryczów numerem 214 o powierzchni 1,67 ha, cena wywoławcza 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);

  1. Przedmiotowe nieruchomości stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie: Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 lipca 2020 roku akt I Ns 538/19 (działki numer 113, 95, 285/1, 434/1), decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lipca 2015 roku znak GN-Z.7532.1.58.2015.PC (działka numer 214).
  2. Ceny nieruchomości, które będą zobowiązani zapłacić nabywcy, zostaną ustalone w wysokości cen uzyskanych w wyniku przetargu i wymagane będą w terminie do zawarcia aktów notarialnych.
  3. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami działki przeznaczone są: pod tereny upraw rolnych (działki numer 113, 285/1, 434/1), w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny upraw rolnych (działki numer 95), w części pod tereny budownictwa zagrodowego, w części pod tereny lasu, w części pod tereny upraw rolnych (działka numer 214).
  4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży.
  5. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz.  1655 z późn. zm.).
  6. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 830 na działkę numer 113,  o godzinie 900  na działkę numer 95, o godzinie 930 na działkę numer 285/1, o godzinie 1000 na działkę numer 434/1, o godzinie 1030 na działkę numer 214.
  7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 maja 2021 roku, na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Z dniem 30 maja 2021 roku upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

9. Uchylenie się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje unieważnienie przetargu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

10. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na wioskowych tablicach ogłoszeń w miejscowości Tomaszówka, Dub, Swaryczów, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie www.komarow.pl.

11. Pierwszy przetarg na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

12. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 84 638 86 45, 84 615 31 02.

13. Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z przyczyn uzasadnionych.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Prośba do Mieszkańców Gminy Komarów-Osada o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, Prowadzone są aktualnie prace nad opracowaniem Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla naszej gminy. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem.   Państwa opinia jest niezwykle...

RADOSNE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W GMINIE KOMARÓW-OSADA

Święto pieczonego ziemniaka w gminie Komarów-Osada stało się już tradycją. Tegoroczne święto odbyło się w Świetlicy w Wiejskiej w Ruszczyźnie. Zabawa była rewelacyjna uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach z ziemniakiem w roli głównej. Spotkanie rozpoczął...

Uczczono pamięć ofiar II Wojny Światowej

W dniu 17 września 2023 roku w Dubie odbyła się uroczystość upamiętniająca pomordowanych podczas II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięła delegacja z Gminy Komarów-Osada, która złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła symboliczne znicze.

WARSZTATY „EKOZAPACHY – AROMATERAPIA”

Mnóstwo zapachów, spora dawka wiedzy, relaks oraz pozytywna energia – tak przebiegło drugie spotkanie z aromaterapii zorganizowane w ramach cyklu warsztatów 5xEko. Warsztaty prowadziła przesympatyczna Pani Marta Bielec. Podczas warsztatów Pani Marta opowiadała o...
Skip to content