Odszkodowania za wyrządzone w gospodarstwie szkody przez bobry

utworzone przez | 24 marca 2011 | Ogłoszenia

 

Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody –  t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry, w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim na terenie Gminy Komarów-Osada, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody powodującej ograniczenie lub uniemożliwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych, właściciel gospodarstwa, indywidualnie, na wniosek może zwrócić się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania.


Wniosek o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania powinien zawierać:

–         dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego),

–         dokładny opis powstałej szkody (m.in. czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów),

–         lokalizację (nr ewidencyjny działki, obręb),

–         ewentualnie informację czy do działki objętej szkodą pobierane są dopłaty z ARiMR .

Do wniosku należy dołączyć:

–         kopię nakazu płatniczego,

–         kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów,

–         mapkę z zaznaczeniem lokalizacji szkody (z zaznaczeniem działek, których szkoda dotyczy),

–         może być dołączona dokumentacja fotograficzna,

–         w przypadku gdy działka na terenie której wystąpiła szkoda stanowi współwłasność do wniosku należy dołączyć zgodę (oświadczenia) wszystkich współwłaścicieli do działania w ich imieniu i wypłaty odszkodowania.

 

  

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY

     

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy powinien zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2.      cel wykonania wnioskowanych czynności,

3.      opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,

4.      nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,

5.      liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,

6.      wskazanie sposobu, metody wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, oraz mapkę z zaznaczeniem lokalizacji.

 

 

Bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną prawną!

Samowolne niszczenie tam i żeremi bobrów jest zabronione!

 

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content