Od lipca 2019 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)

utworzone przez | 28 czerwca 2019 | Gospodarka odpadami

W związku z drastycznym wzrostem cen opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i  zmianą przepisów prawa w tym zakresie, Rada Gminy Komarów-Osada uchwałą Nr IX/72/2019 z dnia 31 maja 2019 roku zmieniła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła nowe stawki tej opłaty.

Będzie obowiązywać opłata obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i nowe stawki opłat.

 

Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości we własnym zakresie ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc w składanej deklaracji.

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2019 roku będzie wynosiła:

  • 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17, ze strony internetowej gminy www.komarow.pl zakładka Gospodarka odpadami, u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz u inkasenta tejże opłaty.

Wzór deklaracji do pobrania

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 w terminie do 25 lipca 2019 roku.

Dopuszcza się również możliwość składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak wyłącznie w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Wówczas deklarację właściciel nieruchomości przesyła za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej przez ePUAP na obowiązującym wzorze deklaracji.

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1579 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Komarów-Osada w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Określając wysokość opłaty w składanej deklaracji należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada, traktowane będą jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po zgłoszeniu przez odbierającego nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.

 

 

 

          Wójt Gminy

(-) Wiesława Sieńkowska

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content