Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 28.10.2015 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

utworzone przez | 28 października 2015 | Ogłoszenia

                                                                Komarów-Osada, 2015.10.28

RGO.042.3.2014

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 28.10.2015 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje o odstąpieniu 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu dokumentu

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”.

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (jt. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także  projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, ponadto w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy Komarów-Osada w dniu 22.09.2015 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak WSTIII.410.97.2015.MM z dnia 08.10.2015 roku odmówił uzgodnienia odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu motywując tym, że po przeanalizowaniu zawartości merytorycznej dokumentu stwierdził, że nie można wykluczyć negatywnego znaczącego oddziaływania jego ustaleń na środowisko w tym obszary Natura 2000 wskazując jednocześnie rodzaje działań przewidzianych do realizacji budzących zdaniem organu wątpliwości w tym m.in. dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych – brak wykluczenia energii wiatru, modernizacja dróg gminnych – brak zakresu rzeczowego, budowa biogazowni rolniczych – brak określenia parametrów.

– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak DNS-NZ.7016.171.2015.AS z dnia 25.09.2015 roku wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

W dniu 12.10.2015 Wójt Gminy Komarów-Osada wystąpił ponownie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu, uzupełnionego o wskazania i uwagi wynikające z odpowiedzi na poprzedni wniosek w sprawie. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 21 października 2015 roku znak WSTIII.410.103.2015.ML stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego projektu dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wskazał, że jest to dokument strategiczny, który może być zaliczony do programów sektorowych wyszczególnionych w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tylko w przypadku jeżeli wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku analizy zakresu rzeczowego Planu stwierdził, że nie wyznacza on ram dla przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z występowaniem na terenie Gminy Komarów-Osada obszarów Natura 2000, przeanalizowano również obowiązek oceny oddziaływania na środowisko dla kwalifikacji dokumentu z art. 46 ust. 3 ww. ustawy nie stwierdzając prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. Również po analizie wyznaczonych ram dla przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko w oparciu o art. 47 ww. ustawy organ stwierdził brak ustaleń, których realizacja mogłaby spowodować negatywne oddziaływania znaczące na elementy środowiska i funkcje ekologiczne.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wskazał, że projekt Planu… dotyczy wyłącznie obszaru Gminy Komarów-Osada i nie ustala on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualnie występujące oddziaływania negatywne związane z realizacją celów ujętych w Planie będą na bieżąco minimalizowane i usuwane. Nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, a realizacja celów zawartych w dokumencie przyczyni się do poprawy zdrowia, jakości życia i komfortu mieszkańców Gminy Komarów-Osada.

Wobec powyższego odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu jest zasadne gdyż realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Informację  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie gminy www.komarow.pl w zakładce Ogłoszenia oraz biuletynie informacji publicznej – www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Informacje w urzędzie –> ochrona środowiska.

 

 

                                             Wójt Gminy Komarów-Osada

                                              (-) Wiesława Sieńkowska

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content