Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 27 maja 2016 roku o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada zmiany dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

utworzone przez | 27 maja 2016 | Ogłoszenia

                                                          Komarów-Osada, 2016.05.27

RGO.042.3.2014

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 27 maja 2016 roku

o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada zmiany dokumentu:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o przyjęciu zmiany dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”.

Ponadto, informuje o możliwości zapoznania się z Uchwałą Nr XVII/122/16 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” oraz z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przyjęty dokument dostępny jest:

  • w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.komarow.pl w zakładce ogłoszenia oraz www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce informacje w urzędzie-> ochrona środowiska,
  • w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22 – 435 Komarów-Osada, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

 

                                          Wójt Gminy

                                         (-) Wiesława Sieńkowska

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content