Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

utworzone przez | 28 maja 2008 | Ogłoszenia

                                                Komarów-Osada, 2008-05-26

RGO.III.7624-5/08 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), zawiadamiam, że na podstawie art. art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) wydane zostało postanowienie znak RGO.III.7624-5/08 dotyczące odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami, ujęciem wody i modernizacją stacji wodociągowej Janówka, Gmina Komarów-Osada”

Z treścią postanowienia można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Komarów-Osada http://www.komarow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komarów-Osada.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content