NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

utworzone przez | 6 września 2022 | Gospodarka odpadami

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy właścicielom nieruchomości na terenie gminy, którzy eksploatują zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [art. 6 ust. 1] oraz Prawa ochrony środowiska [art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3].

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy w szczególności:
1.    Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komarów-Osada.
2.    Gromadzenie dokumentów w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (rachunki, faktury).
3.    W przypadku korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenie jej eksploatacji do Wójta Gminy Komarów-Osada, zgodnie z treścią art. 152 ust. 1, w związku z art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Komarów-Osada na prowadzenie działalności na terenie gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1.    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel. 84 6619370,
2.    EKO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Szewczuk, Szopinek 104A, 22-400 Zamość, tel. 504066673,
3.    P.P.H.U. AXIM Miska Sylwester, ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce, tel. 661687372.

WAŻNE!
1.    Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, co najmniej 1 raz w roku, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.
2.    Gromadzone dokumenty – rachunki/ faktury za wykonaną usługę odbioru nieczystości ciekłych muszą potwierdzać regularność ich odbioru.
3.    W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych – zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
4.    Nie można gromadzić w jednym zbiorniku ścieków bytowych ze ściekami z działalności rolniczej – gnojówką / gnojowicą.
5.    Nie można wywozić ścieków bytowych na grunty rolne oraz odprowadzać ich do rowu lub innych miejsc poza zbiornik bezodpływowy.
6.    Pozbywanie się ścieków bytowych niezgodnie z prawem podlega karze grzywny.

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content