NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

utworzone przez | 22 września 2023 | Aktualności

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek:

 1. Komarów Dolny – powierzchnia: 113,068672 ha; liczba ludności: 170 osób,
 2. Komarów-Osada – powierzchnia: 337,728116 ha; liczba ludności: 842 osób,
 3. Komarów Wieś – powierzchnia: 446,396724 ha; liczba ludności: 324 osób,

Wyznaczano obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 897,193512 ha (8,97193512km2), co stanowi 7,31% całkowitej powierzchni gminy, co mieści się w dopuszczalnym wskaźniku 20% powierzchni jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, obszar ten zamieszkały jest przez  1 336 mieszkańców, co stanowi 27,14% całej populacji gminy Komarów-Osada (2021 r.: 4 923 osoby). Na koniec 2022r. dane ludnościowe dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji kształtowały się w następujący sposób: 1 314 mieszkańców obszaru rewitalizacji, co  stanowi 27,29%  wszystkich mieszkańców gminy (liczba mieszkańców gminy w 2022 r.: 4 815 osób).

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały Nr LI/416/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarów-Osada do 2030 r. w terminie 02.10.2023 r. – 16.10.2023 r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych
i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

CEL GŁÓWNY
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
Sfera oddziaływaniaCel strategiczny
  Społeczna  1. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji
  Gospodarcza  2. Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji
Środowiskowa Techniczna Przestrzenno-funkcjonalna 3.Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników obszaru rewitalizacji  

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji gminy Komarów-Osada,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe –  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne.
W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r. można złożyć:

 • elektronicznie – przesłanie na adres e-mail: poczta@komarow.pl
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres:

Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15 22-435 Komarów-Osada,

w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,

 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów-Osada, pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisane „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” ,

w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada do 2030 r.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Załączniki:

 1. Formularz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content